Przedmiotowy System Oceniania w zakresie matematyki w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej w Babicach

 Nauczyciel - Sabina Nowosielecka

 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Babicach.

Nauczyciel korzysta z „Programu nauczania matematyka wokół nas – szkoła podstawowa” autorstwa H. Lewickiej i M. Kowalczyk oraz „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej”, autorstwa M. Jucewicz, M. Karpińskiego, J. Lecha.
I.    
II.    Cele sprawdzania osiągnięć ucznia.
-    strukturyzacja materiału nauczania matematyki,
-    sterowanie procesem  nauczania,
-    uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się,
-    danie uczniom możliwości poznania własnych osiągnięć,
-    zapobieganie niepowodzeniom w nauce,
-    rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji,
-    wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.

III.    Kryteria oceniania poszczególnych metod sprawdzania.

1. Praca klasowa
- znajomość przedmiotu (wiedza)
- większa partia materiału
- umiejętność rozwiązywania problemów
2. Sprawdzian pisemny
- zakres wiedzy z 3-5ostatnich  lekcji
- język adekwatny do wiedzy
- zrozumienie tematu
3. Kartkówka    
- zakres wiedzy z 1 – 2  lekcji
- zrozumienie tematu
4. Praca domowa
- terminowość
- zgodność z założeniami
- estetyka wykonania
- inwencja własna
5. Praca długoterminowa
- wkład w pracę
- realizacja zadania
- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych
- oryginalność rozwiązania
6. Aktywność    
- zgodność wypowiedzi z tematem
- częstotliwość wypowiedzi
- inwencja własna
7. Odpowiedź ustna        - zakres wiedzy z 3 lekcji
- stosowana terminologia
- rzetelność wykonywanych prac
- realizacja zadania

IV.    Kontrakt między nauczycielem i uczniem.
1.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.    Ocenia się:
-prace klasowe – obejmują większe partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną oraz roczną;
-sprawdziany – obejmują materiał kilku lekcji (3-5 ostatnich);
-kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich    lekcji (1 – 2) lub pracy domowej, oceny wystawiane na ich podstawie mają     rangę odpowiedzi ustnej;
-prace domowe – podlegają sprawdzeniu ale nie zawsze ocenie;
-zaangażowanie;
-systematyczność i pilność;
-współpracę w zespole;
-podejmowanie działań dodatkowych.
3.    Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
4.    Prace klasowe są obowiązkowe:
-ich termin ustalany jest co najmniej tydzień wcześniej,
-jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (nieobecność trwająca ok. tygodnia lub dłużej), powinien napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły,
-uczeń może poprawić słabą ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem – tylko jeden raz, wówczas ocena poprawiana i „nowa” pozostają zapisane w dzienniku, a wylicza się średnią z tych dwóch ocen,
-przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same kryteria, ocena zostaje wpisana do dziennika.
5.    Kartkówki nie muszą być zapowiedziane:
-Kartkówki nie mogą być przez ucznia poprawiane.
6.    Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do zajęć (nie dotyczy to prac klasowych). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu  ćwiczeń, książki, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
7.    Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
8.    Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
9.    Nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia od systematycznego prowadzenia zeszytu i odrabiania zadań domowych.
10.    Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”.  Za pięć plusów uczeń otrzymuje  ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach lub wykrycie błędu w czasie rozwiązywania zadań.
11.    Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.
12.    Za kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe nie przewiduje się oceny celującej.
13.    Ocenę celującą śródroczną lub roczną może otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej kryteria oceny bardzo dobrej oraz osiągnął znaczące sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym.
V.    Ogólne kryteria ocen z matematyki.

Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełniający jeden z podpunktów :
1.    twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
2.    pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;
3.     bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi:
1.    sprawnie rachować;
2.    samodzielnie rozwiązywać zadania;
3.    wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach; dostateczny
4.    posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; dobry
5.    samodzielnie zdobywać wiedzę;
6.        przeprowadzać rozmaite rozumowania edukacyjne;
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na lekcji i w domu oraz potrafi:
1.    samodzielnie rozwiązać typowe zadania;
2.    wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów;
3.    posługiwać się językiem matematycznym , który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia;
4.    sprawnie rachować;
5.    przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne;

Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:
1.    wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów;
2.    stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń   i zadań;
3.    wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych.

Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:
1.    samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności;
2.    wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów;

Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz :
1.    nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć , algorytmów i twierdzeń;
2.    popełnia rażące błędy w rachunkach;
3.    nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań;
nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia zaległości i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności

VI.    Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów.
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1.    prace klasowe,
2.    sprawdziany,
3.    odpowiedzi ustne, (kartkówki)
4.    prace domowe,
5.    zeszyty ćwiczeń i przedmiotowe,
6.    wykonywanie pomocy naukowych,
7.    inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego,
8.    obserwacja ucznia:
a)    przygotowanie do lekcji,
b)    aktywność na lekcji,
c)    praca w grupie.


Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie, jest modyfikowana co semestr.


FORMY AKTYWNOŚCI    CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE
Prace klasowe, sprawdziany    2 - 3
Odpowiedzi ustne
(kartkówki)    2 – 4
Prace domowe    3
Praca długoterminowa    1
Aktywność na lekcji    na bieżąco
Przygotowanie do lekcji    na bieżąco
Prace dodatkowe    na bieżąco

Przyjmuje się, że każdy uczeń w semestrze musi otrzymać tyle ocen ile wynosi podwojona tygodniowa liczba godzin matematyki (4 × 2 = 8 lub 5 × 2 = 10).

I.    Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach matematyki.

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
1.    Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
2.    Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
3.    Prowadzenie rozumowań.
4.    Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem podanych metod.
5.    Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
6.    Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.
7.    Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych.
8.    Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
9.    Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia w zdobywaniu wiedzy ponadprogramowej.

II.    Kryteria oceny semestralnej i rocznej.
1.    Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej trzy dni przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).
2.    Ocenę celującą na koniec semestru (roku) może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny, co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach matematycznych.
3.    O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców (listem poleconym) oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
4.    Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
5.    Wszystkie formy aktywności ucznia ocenia się w skali stopniowej.
6.    Punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są według następującej skali:

Praca  klasowa
Sposób oceniania:
Ocena:  celująca:            (ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe)
Bardzo dobra        100% – 90%
Dobra            89% –70%
Dostateczna         69%–50%
Dopuszczająca    49% – 31%
Niedostateczna     30% - 0%
Zadanie dodatkowe jest przeznaczone tylko dla uczniów, którzy rozwiązali pozostałe zadania i chcą uzyskać ze sprawdzianu stopień celujący.

Kartkówka/sprawdzian
Bardzo dobra     100% – 90%
Dobra             89% –70%
Dostateczna         69%–50%
Dopuszczająca     49% – 31%
Niedostateczna     30% - 0%
7.    Tryb wystawiania ocen śródrocznych i rocznych jest wynikiem uwzględnienia kategorii ważności oceny przez nauczyciela, a nie średnią poszczególnych ocen.

Uczniowie z dostosowaniem wymagań
W stosunku do ucznia, który posiada opinię poradni o dostosowaniu wymagań edukacyjnych opracowany jest oddzielny dokument, w którym określone są warunki dostosowania, metody i formy nauczania. Z dokumentem tym nauczyciel uczący i wychowawca zapoznaje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów), a sam dokument znajduje się w teczce wychowawczej klasy.

III.    Obowiązki nauczyciela w relacji: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzice, nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor.

1.    Nauczyciel – uczeń:
a.    informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b.    pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
c.    motywuje do dalszej pracy i wskazuje źródła poszerzania wiedzy, udziela instruktażu w zakresie przygotowania się do sprawdzianów.
1.    Nauczyciel – rodzice:
a)    informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b)    informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
c)    dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
d)    dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
e)    daje wskazówki do pracy z uczniem.
2.    Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
a)    nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
b)    nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.
II.    Ustalenia końcowe.

1.PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.
2.O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
3.Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.

 

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej w Babicach

Nauczyciel - Marta Jasińska

 

1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, wypełniać  zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.

2. Uczeń pozostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji.

3. Uczeń na lekcji przyrody odpowiada stojąc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.

4. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub 5 minutowej kartkówki.

5. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje mogą być sprawdzone w formie 10 – 15 minutowej kartkówki.

6. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia w przypadku dłuższej nieobecności w szkole np. z powodu choroby( tzn. powyżej tygodnia) uczeń ma prawo nie być pytany na trzech kolejnych lekcjach. Uczeń ma jednak obowiązek uzupełnić brakujące lekcje.

7. Po zrealizowaniu obszerniejszego działu materiału uczeń pisze sprawdzian wiadomości oraz umiejętności. Jego termin ustala nauczyciel razem z uczniami co najmniej na tydzień wcześniej i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym.

8. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować. Sprawdzian jest obowiązkowy.

9. Sprawdzian ma formę pisemną (test) i odbywa się po każdym  zakończonym dziale.

10. Jeżeli uczeń, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nie pisał sprawdzianu, przystępuje do zaliczenia materiału w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie.

11. W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny materiał zaliczyć ponownie. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny np. „1” ocenę z zaliczenia, brane są pod uwagę obie oceny ze sprawdzianu i wyciągana średnia. Poprawa  sprawdzianu jest dobrowolna  może być dokonana tylko jeden raz.

12. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne a następnie uzasadnione.

13. Uczeń jest oceniany systematycznie.

14. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać ocenę lub „+”. Uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

15. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić - nie więcej niż 3 razy w semestrze - brak zeszytu ćwiczeń zad. domowego lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. Nauczyciel wpisuje wówczas w dzienniku lekcyjnym 3 razy „ – „czwarty i każdy następny minus to ocena niedostateczna.

16. Praca domowa może mieć formę pisemną lub ustną – ta druga polega na ustnym powtórzeniu i utrwaleniu treści poznanych na ostatnich zajęciach.

17. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacja.

18. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego hierarchia ważności ocen cząstkowych jest następująca : prace klasowe – sprawdziany lub testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.

19. Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji. Ocena  semestralna i roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

20. Nauczyciel może podnieść ocenę semestralną lub roczną nawet o 1 stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością podczas lekcji, rozwiązuje dodatkowe problemy, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych, a także pomaga słabszym uczniom w nauce.

 

Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć komputerowych

w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej w Babicach

Nauczyciel – Piotr Haszczyn

 Cele oceniania:

1. Ocena jest informacją dla ucznia o poziomie jego wiedzy i umiejętności z informatyki oraz o postępach lub ich braku w tym zakresie.

2. Ocena jest informacją dla rodziców, nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcy klasy o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia z informatyki

 Uczeń będzie oceniany za:

 wiadomości teoretyczne – sprawdziany, wypowiedzi ustne, kartkówki ,

umiejętności praktyczne - z przeprowadzonych ćwiczeniach praktycznych, sprawdzianach praktycznych,

aktywność - w uczestnictwie w lekcji poprzez zgłaszania się do rozwiązywania problemów, zadań i zgłaszania wniosków racjonalizatorskich.

 Wymagania ogólne:

-Uczeń ma prawo do jawnej i sprawiedliwej oceny.

-W trakcie każdego semestru uczeń uzyskuje przynajmniej 5 ocen.

-Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. Oceny z odpowiedzi ustnej nie poprawia się.

- Zeszyt oraz podręcznik z płytką są obowiązkowe.

-Jeżeli uczeń nie był na lekcji ma obowiązek nadrobić materiał, który był przedmiotem lekcji. W przypadku, gdy były ćwiczenia praktyczne ma obowiązek na dowolnym nośniku pamięci dostarczyć nauczycielowi zaległe ćwiczenia.

 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę.

Uczeń może otrzymać minusy. Za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Minusy uczeń otrzymuje za: brak zeszytu, książki, płytki.

Przy posiadaniu plusów i minusów oblicza się różnicę między nim. Aby otrzymać ocenę bardzo dobą różnica musi wynosić pełne 3 plusy.

Sprawdziany obejmujące swoim zakresem wiadomości i umiejętności z co najmniej 10 lekcji.

Uczeń może poprawić sprawdzian na wyższą ocenę do dwóch tygodni od jego przeprowadzania. W przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę wyższą wyciąga się średnią z dwóch otrzymanych ocen. Przy wyniku dziesiętny np.2,5 zaokrągla się do góry – ocena dostateczna.

 Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nieprzygotowanie ucznia do lekcji to także brak zeszytu, książki oraz pracy domowej, zgłoszone przed lekcją).

 

Ocena semestralna.

 

Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady:

 Na ocenę końcową ucznia z zajęć komputerowych składają się oceny cząstkowe z poszczególnych aktywności, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oceny za prace klasowe, które uczeń pisze po zakończeniu działu lub grupy tematów. Uczeń nie może opuścić żadnej pracy klasowej. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności ucznia ustala się inny termin piania pracy. Brak oceny za prace klasową traktowane jest jako ocena niedostateczna. Prace klasowe oceniane są w zakresie ocen cyfrowych od 1 do 6.

W drugiej kolejności oceniane będą wiadomości i umiejętności na podstawie wyników osiąganych przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań. Zakres oceniania od 1 do 5.

W trzeciej kolejności oceniana będzie aktywność ucznia , wypowiedzi ustne, prowadzenie notatek. Zakres oceniania od 1 do 5.

Odwołanie od oceny semestralnej jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania.

 

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

 w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej w Babicach

Nauczyciel: Piotr Haszczyn

 

I. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ I WYMAGANIA OGÓLNE

 Uczeń winien aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego:

- posiadać strój sportowy: spodenki, koszulka lub dresy i koszulka oraz obuwie sportowe - w okresie jesiennym i wiosennym także obuwie umożliwiające ćwiczenie na świeżym powietrzu.

- pozostawić w szatni lub przekazać nauczycielowi na przechowanie zegarek oraz biżuterię

- być aktywny podczas zajęć, wykonywać ćwiczenia poprawnie z należytą uwagą i według wskazań uczącego

- być obecny lekcjach wychowania fizycznego, a zwolnienie z lekcji jest możliwe po przedłożeniu poświadczenia od jednego z rodziców w przypadkach: kontuzji, okresie pochorobowym, innych przypadkach losowych. W przypadku przewlekłej choroby (powyżej miesiąca) uczeń winien przedłożyć zaświadczenie dyrektorowi szkoły, który na jego podstawie zwalnia ucznia z zajęć wych. fiz.

- powiadamiać uczącego natychmiast o zaistniałej kontuzji lub nagłej niedyspozycji.

- podczas zajęć uczeń swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie powinien budzi zastrzeżeń (powinien być koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiadać nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dbać o higienę osobistą).

- uczeń winien przestrzegać Regulaminu użytkowania sali gimnastycznej

- uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. Za każde kolejne, nieusprawiedliwione nieprzygotowanie uczniowi obniża się ocenę za aktywność.

- dodatkowo dziewczęta mają możliwość niećwiczenia dwa dni w miesiącu z powodu niedyspozycji.

W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Uczeń, który nie ma możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

 II. Uczeń otrzymuje oceny za wyniki w:

 Sprawdzianach umiejętności technicznych z poszczególnych dyscyplin: piłce siatkowej, koszykówce, gimnastyce

Kryteria dodatkowe -. Składa się ono z następujących elementów:

a) ocena za strój

b) ocena za aktywność na lekcji

c) ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

d) udział w zawodach sportowych, reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego rejonowego i wojewódzkiego.

Wyniki z testów motorycznych jest informacją dla uczniów o ich rozwoju fizycznym i nie są oceniana.

 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: wykonywanie ćwiczeń oraz innych zadań w stopniu wyróżniającym.

Uczeń może otrzymać minusy. Za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może otrzymać minusy za brak zaangażowania na lekcji, lekceważacy stosunek do nauczyciela i innych uczniów.

Przy posiadaniu plusów i minusów oblicza się różnicę między nim. Aby otrzymać ocenę bardzo dobą różnica musi wynosić pełne 3 plusy.

 III.OCENA SEMESTRALNA

 Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady:

W pierwszej kolejności brany będzie zaangażowanie i wkład pracy ucznia w lekcjach. Aktywność, posiadanie stroju sportowego, aktywność na lekcji, udział w zawodach sportowych. Ocenianie w zakresie ocen cyfrowych od 1 do 6

W drugiej kolejności brane będą pod uwagę oceny ze sprawdzianów umiejętności technicznych oraz oceniania bieżącego.

 Odwołanie od oceny semestralnej jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 ZWOLNIENIE

Uczeń może być zwolniony z odbywania zajęć lekcyjnych z powodu okresowej lub całkowitej niezdolności do odbywania ćwiczeń fizycznych spowodowanych względami zdrowotnymi. Zwolnienie takie wystawia dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego. Uczeń z takim zwolnieniem ma na okres oraz koniec roku szkolnego w rubryce z ocenami zapisane wyraz - zwolniony.

Uczeń jest nieklasyfikowany jeżeli opuścił lub nie uczestniczył aktywnie w 50% zajęć lekcyjnych.

 IV. kryteria wymagań

 OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który:

1.Osiągnął sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania.

2.Bierze czynny udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

3.Był obecny na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego (poza przewlekłymi chorobami - poświadczone usprawiedliwieniem lekarskim lub od rodziców) i ma zawsze strój sportowy.

4.Swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą).

5.Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.

6.Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do zawodów na szczeblu wojewódzkim.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ

  otrzymuje uczeń, który:

1.Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na ocenę bardzo dobrą.

2.Bierze regularny udział w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych i nie uchyla się od czynnego udziału gdy chodzi o reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach sportowych.

3.Był obecny na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego (poza przewlekłymi chorobami zaświadczonymi przez usprawiedliwienie lekarskie lub od rodziców), w ciągu okresu ocenianego nie posiadał stroju 1-2 razy.

4.Swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń ( jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno zdrowotne

( schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą).

5.Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole.

6.Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym.

 

OCENĘ DOBRĄ

 otrzymuje uczeń, który:

1.Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.

2.Nie opuszcza lekcji wychowania fizycznego - pojedyncze nieobecności w ciągu okresu ocenianego (poza przewlekłymi chorobami zaświadczonymi zwolnieniem lekarskim lub od rodziców), w ciągu okresu ocenianego nie posiadał stroju 3 razy.

3.Bierze udział nieregularny w zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

4.Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego (koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany) oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno-zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą)

5.Wykazał się dobrą znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ

 otrzymuje uczeń, który:

1.Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym.

2.Nie opuszcza nagminnie lekcji wychowania fizycznego, w ciągu okresu ocenianego nie przekracza 6 lekcji (poza przewlekłymi chorobami zaświadczonymi usprawiedliwieniem lekarskim lub od rodziców), w ciągu okresu ocenianego nie posiadał stroju do 4 razy.

3.Nie jest pilny w czasie zajęć.

4.Sporadycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

5.Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego (brak koleżeńskości, ambicji, zdyscyplinowania) oraz w zakresie dbałości o zdrowie (higiena osobista, wygląd zewnętrzny)

6.Wykazuje braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który:

1.Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski spełnienia tych wymagań

2.Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego dość często (poza przewlekłymi chorobami zaświadczonymi usprawiedliwieniem lekarskim lub od rodziców),w okresie ocenianym nie posiadał stroju na 5 jednostkach lekcyjnych.

3.Nie jest pilny w czasie zajęć

4.Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i w szkolnych zawodach sportowych.

5.Wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego (brak koleżeńskości, ambicji, zdyscyplinowania) oraz w zakresie dbałości o zdrowie (higiena osobista, wygląd zewnętrzny)

6.Wykazuje duże braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który:

1.Nie spełnia wymagań sprawnościowych i jest daleki od ich spełnienia.

2.Opuszcza zajęcia obowiązkowe i ma godziny nieusprawiedliwione (poza przewlekłymi chorobami zaświadczonymi usprawiedliwieniem lekarskim lub od rodziców) oraz w ciągu okresu ocenianego nie posiadał stroju na 6 i więcej jednostkach lekcyjnych.

3.Nie jest pilny.

4.Nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach oraz szkolnych zawodach sportowych.

5.Wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego ( koleżeńskość, ambicja, zdyscyplinowanie) i zdrowotnego (wygląd zewnętrzny i higiena osobista)

6.Wykazuje rażące braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole.