foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00175.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 663 gości oraz 0 użytkowników.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Opracował: PIOTR HASZCZYN

Przedmiotowy System Oceniania na czas zdalnego nauczania 

W związku z koniecznością nauki zdalnej w terminie od 25 marzec 2020 r. do końca trwania nauczania w formie online nastąpiły zmiany w planach dydaktycznych i sposobie oceniania ucznia. Główny akcent będzie stanowić nauczanie prozdrowotnego trybu życia, organizacji bezpiecznej aktywności fizycznej, teoria sportu i rekreacji. Będzie ograniczona aktywności fizycznej, ze względu na:

Niejednolitość otoczenia uczniów (warunki domowe mogą być niebezpieczne ze względu na – przedmioty, meble, brak odpowiedniego metrażu, domowników )

Brak odpowiedniego wyposażenia ucznia w warunkach domowych

Brak możliwości stosowania pokazów w czasie rzeczywistym oraz korygowania technik

Przed przystąpieniem do zajęć należy odpowiednio przygotować miejsce do ćwiczeń. Nie wykonywać ćwiczeń, na które nie ma miejsca.

Zajęcia są obowiązkowe dla każdego ucznia. Poza uczniami posiadającymi aktualną decyzję o zwolnieniu z zajęć wf.

Zestaw lekcji został przygotowany dla wszystkich klas na okres od 25 marca do końca trwania nauczania zdalnego. Zajęcia należy wykonywać w wyznaczone dnie. Można powtórzyć lekcję także w inne dnie. 

Ocenianie i klasyfikowanie

1.Każda aktywność i każde wykonane zadanie, po zgłoszeniu ucznia lub rodzica [mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., facebook) będzie nagradzana +. Pięć plusów ocena bardzo dobra.

OD 27 IV 2020 należy wypełnić arkusz pod każdą lekcją imię nazwisko, informację o wykonaniu lekcji i zadanie gdy jest i naciśnij przycisk wyślij do nauczyciela.

 1. Aktywność ucznia będzie rejestrowana w karcie aktywności, każda informacja jest rónoznaczna z obecnością na lekcji.
 2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy i aktywności, za wyjątkową realizację zadań filmik, zdjęcia uczeń może otrzymać ocenę 6 lub 5.
 3. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wysyłanie karty aktywności ucznia.
 4. Nauczyciel wystawia ocenę roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole od 27 stycznia do 12 marca 2020 r. na podstawie PSO z WF http://www.spbabice.edu.pl/pso-przedmiotowe-systemy-oceniania.html oraz bieżącej oceny podczas nauczania zdalnego.

6.Ocena roczna jest średnia uzyskanych ocen z nauczania od 27 stycznia do 12 marca oraz nauczania zdalnego.

 1. Kryteria oceny nauczania zdalnego

Kryteria na poszczególne oceny: Ocena

Wymagania / kryteria

Celująca

1. Uczeń potwierdza wykonanie zadanych na lekcji ćwiczeń.

2.Wykonuje i odsyła zadania do wykonania na lekcji i robi to systematycznie.

3. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie.

4. Uczeń prześle link o podobnej tematyce (artykuł, film, prezentacja).

Bardzo dobra

1. Uczeń potwierdza wykonanie zadanych na lekcji ćwiczeń.

2.Wykonuje i przesyła zadania do wykonania na lekcji i robi to systematycznie.

Dobra

1. Uczeń potwierdza wykonanie zadanych na lekcji ćwiczeń.

2.Wykonuje i przesyła zadania do wykonania na lekcji, ale robi to niesystematycznie.

Dostateczna

1. Uczeń potwierdza wykonanie zadanych na lekcji ćwiczeń.

Dopuszczająca

1. Uczeń potwierdzi mailem lub na facebboku , że zapoznał się treścią lekcji.

Niedostateczna

1. Uczeń nie podejmie nauki w formie zdalnej, nie informuje o problemach z tego typu nauką. 

 

 1. Wystawianie oceny rocznej: np. 5 bdb – nauczanie tradycyjne, 2 dopuszcajcy nauczanie zdalne, suma 7, średnia 3,5. Ocena końcowa dobry. Jeżeli średnia wychodzi pięć dziesiątych po przecinku zaokrągla się do góry tak jak w podanym przypadku.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.
 3. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
 4. Odwołanie od oceny semestralnej jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w Statucie Szkoły Dzieł VI Rozdział 4 § 67.
 5. W przypadku uzyskania oceny śródrocznej/rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017r.
 6. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy

 

Przemiotowy System Oceniania na czas nauki w szkole

I. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ I WYMAGANIA OGÓLNE 

Uczeń winien aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego:

- posiadać strój sportowy: spodenki, koszulka lub dresy i koszulka oraz obuwie sportowe - w okresie jesiennym i wiosennym także obuwie umożliwiające ćwiczenie na świeżym powietrzu.

- być aktywny podczas zajęć, wykonywać ćwiczenia poprawnie z należytą uwagą i według wskazań uczącego.

- być obecny na lekcjach wychowania fizycznego, a zwolnienie z lekcji jest możliwe po przedłożeniu poświadczenia od jednego z rodziców w przypadkach: kontuzji, okresie pochorobowym, innych przypadkach losowych. W przypadku przewlekłej choroby (powyżej miesiąca) uczeń winien przedłożyć zaświadczenie z podaniem dyrektorowi szkoły, który na jego podstawie zwalnia ucznia z zajęć wych. fiz.

- powiadamiać uczącego natychmiast o zaistniałej kontuzji lub nagłej niedyspozycji.

- podczas zajęć swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie powinien budzi zastrzeżeń (powinien być koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiadać nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dbać o higienę osobistą).

- winien przestrzegać Regulaminu użytkowania sali gimnastycznej i boiska szkolnego.

- dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. Za każde kolejny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

- dodatkowo dziewczęta mają możliwość niećwiczenia dwa dni w miesiącu z powodu niedyspozycji.

W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Uczeń, który nie ma możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte i obecne choroby, urazy).  

II. Uczeń otrzymuje oceny za wyniki w: 

1. Za sprawdziany umiejętności technicznych z poszczególnych dyscyplin: piłce siatkowej, koszykówce, gimnastyce, piłce nożnej – po realizacji treści przewidzianych w danej dyscyplinie.

2. Ocena za strój– - raz w semestrze

3. Ocena za aktywność i obecność na lekcji - raz w semestrze

4.Ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – raz w semestrze.

5. Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego rejonowego i wojewódzkiego – ocena po każdych zawodach.

6. Uczeń ma obowiązek zaliczyć testy sprawności fizycznej: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności, które zgodnie z rozporządzaniem w sprawie organizacji i oceny z wychowania fizycznego nie podlegają ocenie. Wyniki testów są informacją o aktualnym rozwoju fizycznym uczniów.

7. Ocena za bieżącą aktywność - + lub -. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: wykonywanie ćwiczeń oraz inne zadań w stopniu wyróżniającym.

Uczeń może otrzymać minusy. Za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może otrzymać minusy za brak zaangażowania na lekcji, lekceważacy stosunek do nauczyciela i innych uczniów.

Przy posiadaniu plusów i minusów oblicza się różnicę między nim. Aby otrzymać ocenę bardzo dobą różnica musi wynosić pełne 3 plusy. 

III.OCENA SEMESTRALNA 

Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady:

W pierwszej kolejności brany będzie zaangażowanie i wkład pracy ucznia w lekcjach. Aktywność, posiadanie stroju sportowego, aktywność na lekcji, udział w zawodach sportowych.

W drugiej kolejności brane będą pod uwagę oceny ze sprawdzianów umiejętności technicznych, oceniania bieżącego, udziału w testach sprawności fizycznej.

Odwołanie od oceny semestralnej jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w Statucie Szkoły Dzieł VI Rozdział 4 § 67. 

IV. kryteria wymagań  NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy), nie zwalnia się z lekcji.

Ø  Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.

Ø  Dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.

Ø  Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.

Ø  Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Ø  Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową, pomaga słabszym i mniej sprawnym uczniom.

Ø  Osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu.

Ø  Wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ø  Reprezentuje szkołę w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).

Ø  Jest aktywny na lekcji.

Ø  Jest zdyscyplinowany w trakcie zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć w stosunku do siebie i pozostałych ćwiczących.

Ø  Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).

Ø   Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

Ø  Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy.

Ø  Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego. 

OCENĘ DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

Ø  Jest aktywny na lekcji.

Ø  Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową.

Ø  Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.

Ø Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

Ø  Mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły.

Ø  Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który:

Ø  Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną, wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.

Ø  Nauczane elementy wykonuje poprawnie na ocenę dobrą lub dostateczną.

Ø  Nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

 Ø Nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Ø  Wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ø  Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

Ø  Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

Ø  Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

Ø  Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

Ø  Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

Ø  Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

Ø  Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

Ø  Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

Ø  Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.

Ø  Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

Ø  Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności.

Ø  Posiada niedostateczną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu.  

ZWOLNIENIE

Uczeń może być zwolniony z odbywania zajęć lekcyjnych z powodu okresowej lub całkowitej niezdolności do odbywania ćwiczeń fizycznych spowodowanych względami zdrowotnymi. Zwolnienie takie wystawia dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego. Uczeń z takim zwolnieniem jest wyłączany z zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego i ma na okres oraz koniec roku szkolnego w rubryce z ocenami zapisane wyraz - zwolniony. Uczeń z takim zwolnienie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach.

Uczeń jest nieklasyfikowany jeżeli opuścił lub nie uczestniczył aktywnie w ponad 50% zajęć lekcyjnych.

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.