foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00150.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 1087 gości oraz 0 użytkowników.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Opracował: PIOTR HASZCZYN

 

I. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ I WYMAGANIA OGÓLNE 

Uczeń winien aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego:

- posiadać strój sportowy: spodenki, koszulka lub dresy i koszulka oraz obuwie sportowe - w okresie jesiennym i wiosennym także obuwie umożliwiające ćwiczenie na świeżym powietrzu.

- być aktywny podczas zajęć, wykonywać ćwiczenia poprawnie z należytą uwagą i według wskazań uczącego.

- być obecny na lekcjach wychowania fizycznego, a zwolnienie z lekcji jest możliwe po przedłożeniu poświadczenia od jednego z rodziców w przypadkach: kontuzji, okresie pochorobowym, innych przypadkach losowych. W przypadku przewlekłej choroby (powyżej miesiąca) uczeń winien przedłożyć zaświadczenie z podaniem dyrektorowi szkoły, który na jego podstawie zwalnia ucznia z zajęć wych. fiz.

- powiadamiać uczącego natychmiast o zaistniałej kontuzji lub nagłej niedyspozycji.

- podczas zajęć swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie powinien budzi zastrzeżeń (powinien być koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiadać nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dbać o higienę osobistą).

- winien przestrzegać Regulaminu użytkowania sali gimnastycznej i boiska szkolnego.

- dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. Za każde kolejny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

- dodatkowo dziewczęta mają możliwość niećwiczenia dwa dni w miesiącu z powodu niedyspozycji.

W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Uczeń, który nie ma możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte i obecne choroby, urazy).  

II. Uczeń otrzymuje oceny za wyniki w: 

1. Za sprawdziany umiejętności technicznych z poszczególnych dyscyplin: piłce siatkowej, koszykówce, gimnastyce, piłce nożnej – po realizacji treści przewidzianych w danej dyscyplinie.

2. Ocena za strój– - raz w semestrze

3. Ocena za aktywność i obecność na lekcji - raz w semestrze

4.Ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – raz w semestrze.

5. Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego rejonowego i wojewódzkiego – ocena po każdych zawodach.

6. Uczeń ma obowiązek zaliczyć testy sprawności fizycznej: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności, które zgodnie z rozporządzaniem w sprawie organizacji i oceny z wychowania fizycznego nie podlegają ocenie. Wyniki testów są informacją o aktualnym rozwoju fizycznym uczniów.

7. Ocena za bieżącą aktywność - + lub -. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: wykonywanie ćwiczeń oraz inne zadań w stopniu wyróżniającym.

Uczeń może otrzymać minusy. Za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może otrzymać minusy za brak zaangażowania na lekcji, lekceważacy stosunek do nauczyciela i innych uczniów.

Przy posiadaniu plusów i minusów oblicza się różnicę między nim. Aby otrzymać ocenę bardzo dobą różnica musi wynosić pełne 3 plusy. 

III.OCENA SEMESTRALNA 

Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady:

W pierwszej kolejności brany będzie zaangażowanie i wkład pracy ucznia w lekcjach. Aktywność, posiadanie stroju sportowego, aktywność na lekcji, udział w zawodach sportowych.

W drugiej kolejności brane będą pod uwagę oceny ze sprawdzianów umiejętności technicznych, oceniania bieżącego, udziału w testach sprawności fizycznej.

Odwołanie od oceny semestralnej jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w Statucie Szkoły rozdział 4 § 67. 

IV. kryteria wymagań  NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy), nie zwalnia się z lekcji.

Ø  Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.

Ø  Dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.

Ø  Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.

Ø  Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Ø  Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową, pomaga słabszym i mniej sprawnym uczniom.

Ø  Osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu.

Ø  Wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ø  Reprezentuje szkołę w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).

Ø  Jest aktywny na lekcji.

Ø  Jest zdyscyplinowany w trakcie zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć w stosunku do siebie i pozostałych ćwiczących.

Ø  Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).

Ø   Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

Ø  Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy.

Ø  Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego. 

OCENĘ DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

Ø  Jest aktywny na lekcji.

Ø  Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Ø  Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową.

Ø  Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.

Ø Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

Ø  Mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły.

Ø  Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który:

Ø  Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną, wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.

Ø  Nauczane elementy wykonuje poprawnie na ocenę dobrą lub dostateczną.

Ø  Nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

 Ø Nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Ø  Wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ø  Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

Ø  Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

Ø  Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

Ø  Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

Ø  Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

Ø  Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

Ø  Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

Ø  Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

Ø  Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

Ø  Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który: 

Ø  Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.

Ø  Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

Ø  Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ø  Nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności.

Ø  Posiada niedostateczną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu.  

ZWOLNIENIE

Uczeń może być zwolniony z odbywania zajęć lekcyjnych z powodu okresowej lub całkowitej niezdolności do odbywania ćwiczeń fizycznych spowodowanych względami zdrowotnymi. Zwolnienie takie wystawia dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego. Uczeń z takim zwolnieniem jest wyłączany z zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego i ma na okres oraz koniec roku szkolnego w rubryce z ocenami zapisane wyraz - zwolniony. Uczeń z takim zwolnienie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach.

Uczeń jest nieklasyfikowany jeżeli opuścił lub nie uczestniczył aktywnie w ponad 50% zajęć lekcyjnych.

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.