foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00133.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

W dniu 18 września 2015 r. odbyły się wybory do Rad Klasowych Rodziców oraz do Zarządu Rady Rodziców. W ich wyniku w roku szkolnym 20015/2016 powołano Zarzad w następującym składzie:

Zarząd Rady Rodziców:

1. Buś Magdalena
2. Cempura Justyna
3. Dec Renata
4. Minarowicz Małgorzata
5.Bandyk Adrianna
6.Dańczak Halina

 

Funkcję przewodniczącej Rady Rodziców pełni Bury Renata

W poszczególnych oddziałach wybrano Klasowe Rady Rodziców:

Oddział przedszkolny:

Martyn Dorota

Buś Magdalena

Pękalska Ewa

klasa I

Cempura Justyna

Osiadły Elżbieta

Lach Paulina

klasa II

Dec Renata

Bosak Anita

Ciołek Beata

Pękalska Anna

klasa IV

Bandyk Wiesława

Przepaśniak Katarzyna

Wolarz Bernadeta

klasa V

Bury Renata

Piekarz Marta

Żukowiec Renata

klasa VI

Kopiec Krystyna

Sosa Teresa

Zbroniec Natalia


Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły podstawowej, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę podstawową, organem nadzoru pedagogicznego szkoły oraz innymi organizacjami wspomagającymi w realizacji zadań szkoły.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad każdego oddziału, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Cele i zadania Rady Rodziców.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów  szkoły podstawowej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy służących wspieraniu działalności statutowej szkoły podstawowej.
  • określenie zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców
  • opracowanie planu pracy Rady Rodziców na każdy rok szkolny w terminie do 30 września każdego roku.
  • systematyczna realizacja założeń planu pracy w każdym roku szkolnym
  • opracowanie i nowelizacja założeń regulaminu Rady Rodziców w którym określa się:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rady rodziców

  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

- występowanie do dyrektora szkoły podstawowej, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego a także organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę we wszystkich sprawach dotyczących gimnazjum.

- uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły podstawowej  obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

- opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na wyższy stopień zawodowy.

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

- działania na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej.

- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

- delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

- opiniowanie zmian w statucie szkoły.

- opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na kolejny rok szkolny.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.