KRONIKA SZKOŁY       

Kronika szkolna była doprowadzona do roku 1939 r., w którym to z powodu wybuchu wojny dnia 1 IX b.r. tutejszy kier. szkoły p. Łopatka Władysław, z chwila ogłoszenia mobilizacji został powołany do wojska - zaś jego rodzina wyjechała, a szkoła została na łasce losu. Wskutek tego, akta szkolne i pomoce naukowe, portrety, Godła Państwa, sprzęty szkolne zniszczone zostały przez zaborców, którzy do naszej miejscowości wkroczyli w dniu 13 IX. Podczas bitwy o Krzywczę do szkoły zwożono zabitych i rannych żołnierzy niemieckich. Z końcem września powrócił kier. szkoły do Babic i zajął się uporządkowaniem tego co jeszcze zostało. W listopadzie dopiero nadeszło zarządzanie by od 20 XI 1939 r. otworzono ponownie szkołę. Kierownikiem szkoły został nadal p. Łopatka Władysław. Inspektorem dla szkół polskich był śp. Paradysz Jan. Początkowo szkoła nasza należała do Inspekt. Szkol. W Jarosławiu, a następnie w Przemyślu. W 1940r. utworzona została szkoła ukraińska. Kierownik szkoły polskiej zmuszony był odstąpić część szkolnego inwentarza szkole ukraińskiej. Podczas okupacji niemieckiej budynek dość często zajęty był przez wojsko okupacyjne, nauka odbywała się w różnych budynkach np. na organistówce, w budynku gminnym u Karczmarskiego Pawła. W czerwcu 1942 r. w czasie niemieckiej ofensywy, została tutejsza miejscowość obrzucona szeregiem pocisków, przy czym i szkoła też ucierpiała, bo wszystkie szyby wyleciały, dach i rynny zostały uszkodzone oraz sale szkolne wewnątrz. Nadszedł rok 1944, był to rok załamania się Niemiec i wycofania wojsk okupacyjnych. Pewnego poranka przeleciały przez Babice oddziały Armii Czerwonej w pościgu za wrogiem. Wkrótce została ogłoszona „Niepodległa Demokratyczna Polska”. W sierpniu w 1944 r. zorganizowany został Inspektorat szkolny w Przemyślu. Od 1 IX zostały uruchomione szkoły- powiat przemyski należy do Kuratorium w Rzeszowie. Kierownikiem tutejszej szkoły w odrodzonej Polsce został ob. Łopatka Władysław, naucz. Kochalska Stefania.  

Na rok szkolny 1944/45 wpisało się do klasy I-41 uczniów, do klasy II-23 ucz do klasy III-30 ucz, do klasy IV-28 ucz. Razem: 122 uczniów. Rok szkolny 1945/46 przynosi pewne zmiany dla tutejszej szkoły, która została szkołą zbiorową dla szkół w Skopowie i na Połankach.

Na rok szkolny 1945/46 zapisało się do kl. I-52 ucz, do kl. II-27 ucz, do kl. III-20 ucz, do kl. IV-11 ucz, do kl. V-15 ucz, do kl. VI-17 ucz, do kl. VII-16. Razem: 158 uczniów. Od II półrocza wprowadzone zostały nowe programy nauczania. Nauczycielstwo mimo, że owiane najlepszymi chęciami, nie zawsze może intensywnie pracować po nie przespanych nocach skutkiem ciągłych alarmów o grożącym niebezpieczeństwie z strony wrogów. Stan tak groźny trwa już drugi rok. Dnia 17 V 1946 wizytował szkołę ob. Inspektor Osada Zdzisław. W dniu 24 VI 1946 przeprowadzono klasyfikację końcową. 

Rok szkolny 1946/47 przynosi zmiany w składzie grona nauczycieli, bo ob. Kowalska Waleria przeniosła się do Kuratorium w Katowicach, a do tutejszej szkoły został przydzielony ob. Buczek Jan i ob. Grzegorzak Czesława. W skład grona wchodzi również miejscowy wikary ks. Świerczek Józef. Dnia 11 IX 1946 zwiedził tutejszą szkołę Inspektor Szkolny ob. Osada Zdzisław, aby zbadać co za udzieloną gromadzie subwencję zrobiono w szkolnym budynku, oraz w jakim słowie oddano budynek do użytku. Z przeprowadzonego remontu, a zwłaszcza z pobielenia sal szkolnych i korytarza ob. Inspektor nie był zupełnie zadowolony. Sprawozdanie z odbytej inspekcji przez ob. Inspektora w tutejszej szkole nadeszło na ręce kierownictwa szkoły. Dzięki Inspektorowi szkolnemu, który udzielił tutejszej gromadzie subwencji w kwocie 22 600zł przeprowadzono remont IV sali szkolnej, którą z rozpoczęciem nauki oddano do użytku. Ob. Grzegorzak Czesława pracowała w tutejszej szkole tylko do 15 X  b.r. gdyż przeniosła się na własną prośbę do Drohobyczki, a na jej miejsce przyszła ob. Śliwińska Weronika. Dnia 12 XI 1947 wizytował szkołę Inspektor szkolny ob. Osada Zdzisław. Rok szkolny zakończono egzaminem w obecności rodziców.

Rok szkolny 1948/49 rozpoczął się uroczyście w obecności przedstawicieli władz miejscowych. Skład grona nauczycieli jest ten sam co w ubiegłym roku. W tym roku nie zorganizowano l VII ponieważ nie było uczniów- mianowicie z klasy VI do VII przeszło 5 uczniów. Dnia 15.XI.1948 r. dzień Zjednoczenia Partii Robotniczych, stał się dniem historycznym w budowie państwa ludowego. Od kwietnia 1949 r. zostały zlikwidowane Koła Radzieckie, a wprowadzono Komitet Radziecki i Komitet Opiekuńczy. Zakończenie roku szkolnego miało uroczysty charakter i akcentowało związek szkoły z społeczeństwem.  

Rok szkolny 1949/50 Skład grona nauczycielskiego powiększył się o jednego nauczyciela. Opiekunka szkolnego Koła przyjaźni Polsko- Radzieckiej jest Początek Kazimiera. W tym roku zorganizowano również koło odbudowy Warszawy, którego opiekunką jest Kochalska Stefania. W życiu politycznym dokonały się w listopadzie b.r. ważne przesunięcia mianowicie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, zwrócił się do Rządu Radzieckiego o skierowanie Marszałka Rokosowskiego do dyspozycji Rządu Polskiego dla Służby w Wojsku Polskim.  

Rok szkolny 1950/51 rozpoczęcie roku było uroczyste. Na ten rok szkolny zapisało się do kl. I-16 ucz, II-22, III-21, IV-22, V-22, VI-24, VII-19. Razem: 146 dzieci przybyło do szkoły. 

Rok szkolny 1951/52 przemiana w składzie grona nauczycielskiego kierownikiem był Błoński Henryk, Kochalska Stefania, Lach Henryka, Waszczyna Maria i ks. Jan Osypka. Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zebrali się o godz. 8.50 przed frontem szkoły uczniowie, grono nauczycieli, rodzice, przedstawiciele P.Z.P.R 27.I.1952 r. uroczyste przyrzeczenie harcerskie. 31.I.1952 r. Uczniowie w klasach zapoznali się z projektem Nowej Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952. 8 i 9.V.1952 r. odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do Łańcuta przy równoczesnym zwiedzeniu Przemyśla. 11 i 12.VI.1952 r. uczniowie przystąpili do egzaminu z polskiego i matematyki. Frekwencja w roku szkolnym – wynosiła 86%. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 25.VI.1952 r. 

Rok szkolny 1952/53 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -pouczenie o obowiązkach ucznia, zapoznanie z regulaminem ucznia.10.XII.1952 r. II-kolokwium składali uczniowie w Krzywczy z kształcenia ideologicznego. 11.I.1953r.- choinka noworoczna. 

Rok szkolny 1953/54 zapisano do szkoły 121 uczniów. W dniach 9,10,11.XII.1953 r. wizytował szkołę Inspektor Osada. 14.I.1954 r. choinka noworoczna i zabawa harcerska. W uroczystości tej wzięła udział po raz pierwszy kapela ludowa babicka. W skład tego zespołu instrumentalnego wchodzili: Henryk Błoński, Ząbecki Jan, Plecień Jan, Marzec Roman, Rubin Jan, Buć Jerzy, Kłak Zbigniew, Plecień Zbigniew, Dec Karol. 23.III.1954 r. zespół ten pod kierownictwem Henryka Błońskiego został wyróżniony na eliminacjach powiatowych w Przemyślu przez doprowadzenie go do eliminacji wojewódzkich. Z kolei na eliminacjach w Rzeszowie uzyskał I miejsce w klasie kapeli ludowych. Z okazji 10-tej rocznicy powstania Polski Ludowej i Ministerstwo Kultury i Sztuki wyraża Kierownikom i członkom Zespołu serdeczne podziękowanie za owocną pracę w swoim środowisku oraz życzy dalszych osiągnięć dla dobra naszej ojczyzny. 1.VI.1954 zabawa dla dzieci przy dźwiękach kapeli ludowej z okazji Dnia Dziecka. W tym roku szkolnym odbyły się egzaminy kl. VII. 25.VI.1954 zakończenie roku szkolnego. 

Rok szkolny 1954/55 r. rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX.1954 r. Zapisano 122 uczniów w tym z innych obwodów, należących do rejonu tej szkoły zbiorczej 24 mianowicie z Bachowa - 1 z Łazów - 4 z Połanek - 10 i z Skopowa - 4 uczniów. Od wczesnej wiosny b.r. gromada Babice, ściśle powiedziawszy same Babice budują własnym kosztem wodociągi. Komitet budowy wodociągów czerpał fundusze ze sprzedaży drzewa z lasu babickiego. Komitet budowy wodociągów składał się z kilkunastu osób. Następnie odpowiedzialność za to przedsięwzięcie wzięli Karpiński Władysław, Początek Tomasz i Burchała Jan.  Rok 1954 to ostatni rok gminy zbiorowej w Krzywczy do której Babice należały, z dniem ostatni grudnia kończy się jej istnienie. Następnie została wybrana Gromadzka Rada Narodowa. Przewodniczącym rady został Hnat Tomasz. Na koniec roku szkolnego odbyły się egzaminy. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 25.VI.1955r. w świetlicy gromadzkiej. 

Rok szkolny 1955/56 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1.IX.1955r. Zapisanych uczniów do szkoły było 126, w tym z innych obszarów. Skład grona nauczycielskiego:

Henryk Błoński dyr. szkoły

Stefania Kochalska

Henryka Buchowska

Franciszek Buchowski

W naszej szkole pracował czasowo nauczyciel z Przemyśla Andrusiewicz Tadeusz który w czasie od 7.II. do 5.IV.1956 r. zastępował będącą na urlopie macierzyńskim nauczycielkę H. Buchowską. Od 17.IV do 28.IV była na praktyce nauczycielka licealistka Aleksandra Pieszko. W zimie były duże mrozy dochodzące do 28 stopni C Ministerstwo Oświaty zarządziło przerwę w nauczaniu od 13.II do 19.II.1956r. Z powodu zaś silnej zamieci śnieżnej w dniach 21 i 22.II b.r. nauki też nie było, bo dzieci nie przyszły. 28.V.1956 r. Szkolne Kółko Artystyczne uzyskało II miejsce na eliminacjach powiatowych pod kierownictwem naucz. Kowalskiej. W tym roku szkolnym odbył się tylko egzamin ukończenia szkoły w klasach średnich. Dnia 23.VI.1956r. rok szkolny został zakończony artystyczną imprezą. 

1 IX rozpoczęcie roku szkolnego 1956/57 r. Zapisanych do szkoły uczniów było 118.

Skład grona nauczycieli:

Henryk Błoński dyr. szkoły

Stefania Kochalska

Henryka Buchowska

Franciszek Buchowski. 

22.XI.1956 r. wybrany został przewodniczącym prezydium grona R.N. w Babicach Kazimierz Sapa. Skład Prezydium Rady Narodowej przedstawił się następująco:

 -przew. Sapa Kazimierz

 -zastępca Sobol Jan

-sekretarz Błoński Wojciech. 

KRONIKA

SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO 

Rok szkolny 1959/60

Dnia 3.XI.1959 r. W szkole Podstawowej w Babicach odbyło się uroczyste otwarcie szkoły Przysposobienia Rolniczego. Odświętnie ubrana młodzież w skupieniu wysłuchała przemówień zebranych przy prezydialnym stole. Uroczystość zagaił kierownik szkoły H. Błoński, po czym przemawiali kolejno Inspektor Markowicz sekretarz PKPZPR. Oto pierwsze wydarzenie w życiu szkoły, której pojawieniem było poprzedzone wielu pracowitymi zabiegami p. Buchowskiej i p. Błońskiej. Rekrutacja przeprowadzona była w sposób trudny i pracochłonny. P. Buchowska odwiedzała kolejno rodziców kandydatów na uczniów i przekonywała ich cierpliwie o pożyteczności szkoły. Oprócz systematycznej pracy na lekcjach młodzież pracowała w szkole również w kółku artystycznym. Pod kierunkiem p. Buchowskiej opracowano i wystawiono dwie sztuki. Przy końcu karnawału odbył się wieczorek taneczny. 1.IV. Zakończył się okres nauki teoretycznej, a zaczęła się nauka praktyczna. 28.V. dziesięcioro młodzieży z naszej szkoły wzięło udział w trzydniowej wycieczce organizowanej przez cztery szkoły w powiecie. Trasa: Łańcut, Albigowa, Technikum Rolnicze w Rzemieni, Zamek w Baranowie, Technikum  Rolnicze w Tarnobrzegu, Sandomierz i powrót. Wycieczka bardzo się udała, młodzież była zadowolona. Dnia 18.X odbył się egzamin końcowy połączony z niewielką wystawą roślin wyprodukowanych w gospodarstwach, w konkursach, oraz pracę wykonywanych na zajęciach nadobowiązkowych. 

Rok szkolny 1960/61

Dnia 3.XI odbyło się uroczyste zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego. Obecni: Inspektor Markowicz, grono nauczycielskie, młodzież i rodzice. W październiku nasza szkoła zakupiła sprzęt niezbędny do wykonywania zajęć nadobowiązkowych dla dziewcząt: elektryczną kuchnię z piekarnikiem oraz komplet garnków i innych naczyń. Chłopcy mieli przez okres zimowy zajęcia ze stolarstwa prowadzone bardzo fachowo przez p. Lacha. W zajęciach tych młodzież korzystała z zestawu narzędzi stolarskich przydzielonego szkole podstawowej przez Inspektora Oświaty.W listopadzie młodzież naszej szkoły brała czynny udział w zlocie młodzieży PR-owskiej w Nienadowej. Za pieniądze otrzymane na nagrody zakupione zostały materiały świetlicowe. W ostatnią niedzielę karnawału odbyła się „herbatka” przy obficie zastawionym stole. Zgromadziła się młodzież, grono i zaproszeni goście. Podwieczorek urozmaicony był recytacjami i śpiewem. Klasa I przeprowadzała konkurs uprawy buraka pastewnego, kukurydzy i roślin oleistych. Klasa II - konkurs wychowu kurcząt zakupionych w zakładzie wylęgowym w Ruszelczycach. W lipcu sześcioro młodzieży wzięło udział we „wczasach w mieście”  w Warszawie i Krakowie. Dnia 5 i 6.X. odbyły się egzaminy klasy I i II, a w niedzielę 29.X - zakończenie roku szkolnego. 

Rok szkolny 1961/62 rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się z udziałem Inspektora szkolnego p. Szabaki, przedstawiciela Gromadzkiej Rady Narodowej i nauczycieli tutejszej szkoły. Oprócz zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących dziewczynki uczęszczały na zajęcia krawieckie prowadzone przez Michalinę Osiadacz. Chłopcy uczęszczali na zajęcia stolarskie które prowadził Lach Florian. Chłopcy zrobili do szkoły szafę na radio, kosze na śmieci, ramki do obrazków do dekoracji klas i korytarzy. Na zakończenie karnawału młodzież kl. II urządziła herbatkę, na którą złożyły się recytacje, piosenki, zabawy towarzyskie i gry oraz tańce. Po zakończeniu nauki teoretycznej który zakończył się w kwietniu, rozpoczął się okres zajęć praktycznych. Klasa I prowadziła konkurs uprawy ziemniaków. Klasa II prowadziła konkurs wychowu kurcząt. Obie klasy prowadziły konkurs uprawy ogórków warzywnych. W roku szkolnym mgr Głazowska Ewelina zorganizowała dwie wycieczki, jedna do PGR - Bachórz druga do Przemyśla.