ROK SZKOLNY 2005/2006

1 IX – jak, co roku o tej porze odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Po mszy św. Pod przewodnictwem ks. Proboszcza St. Siudaka z udziałem licznej grupy rodziców, odbyło się na boisku szkolnym wciągniecie flagi państwowej na masz i odśpiewanie hymnu państwowego. Po wprowadzeniu dyrektora szkoły głos zabrała wójt gminy Krzywcza p. Zofia Lekka, która życzyła sukcesów dydaktycznych oraz zapewniła o remoncie szkoły w następnym roku.
Od dnia 1 IX w naszej szkole rozpoczęła pracę p. Sabina Nowosielska na stanowisku nauczyciela matematyki oraz p. Marcin Majda na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Życzymy wielu sukcesów dydaktycznych i miłej współpracy z dyrekcja i gronem pedagogicznym
Od dnia 1 IX do 30 IX - praktykę miesięczną rozpoczęła p. Ewelina Urban. Życzymy wiele wytrwałości i siły w zgnębianiu nauczycielskiego fachu.
6 IX odbył się kilkogodzinny rajd kl. IV wraz z wychowawczynią B.Haszczyn. Uczniowie przeszli pętlę od szkoły pod krzyż papieski. Po drodze szukali ciekawych roślin, owadów i zwierząt.
8 IX  Haszczyn B i Majda A. brały udział w konferencji z j. polskiego.
13 IX p.Sabina Nowosielecka brała udział w konferencji metodycznej z matematyki.
Od 13 IX do 19 IX trwały prace przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej.
24 IX został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski wyjazd do Dubiecka, a następnie przejście do ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej Brodoszurki. 14 uczniów z kl.IV – VI przeszli trasą ścieżki zatrzymując się przy poszczególnych stacjach. Na koniec wypadu odbyło się ognisko, nie obyło się bez pieczenia kiełbaski.
W ostatnim tygodniu sierpnia oraz 22 IX wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej oraz wymieniono bezpieczniki topikowe na typ S.
24 IX p. S. Nowosielecka brała udział w dwudniowym szkoleniu dotyczącym stażu na nauczyciela kontraktowego.
28 IX –odbyło się spotkanie Rady pedagogicznej. Ustalono listę uczniów zwolnionych z ubezpieczenia.
29 IX - dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu dyrektorów szkół z przedstawicielem organu prowadzącego. Omawiano preliminarz wydatków funduszu socjalnego.
Przez cały wrzesień prace przy malowaniu słupów ogrodzenia oraz elementów ogrodzeniowych wykonywali p. Kurasz i Seńczyszyn w ramach prac interwencyjnych. Farba i inne potrzebne materiały zostały zakupione w funduszy U.G.
Korzystając ze sprzyjającej pogody odbyło się szereg wyjść ze szkoły na pikniki kl.III oraz wycieczki i ogniska kl.I, kl.II. Wychowawcom klas dziękuję za organizowanie zajęć pozaszkolnych.
 Do 15 IX rodzice składali wnioski na stypendia szkolne.
 Wznowiło działalność kółko plastyczne i recytatorski. Dziękuję p. H.Noworolskiej i D.Kowal.
2 X odbyło się spotkanie dyrektora i opiekuna Rady Rodziców p. D. Sosy szkoły z Zarządem Rady Rodziców oraz Radami Klasowymi Rodziców. Obecnych 14 osób. Dyrektor przedstawił zakres działań dydaktyczno – wychowawczych na nowy rok szkolny. P. D. Sosa przedstawiła sprawozdanie finansowe z roku ubiegłego oraz przedstawiła preliminarz na bieżący rok szkolny. Rodzice podtrzymali wysokość składki w wysokości 4 zł na miesiąc od rodziny.
Przez cały październik trwa konkurs na Najpiękniejszy Różaniec organizowany przez Szkołę i Akcję Katolicką w Babicach.
5 X odbyła się w szkole dyskoteka zorganizowana przez kl. V i Samorząd Uczniowski. Dziękuję wychowawcom oraz B.Haszczyn opiekunce Samorządu Uczniowskiego za przygotowanie zabawy oraz opiekę nad uczniami.
6 X – uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowych Indywidualnych biegach przełajowych. Paulina Barachła zajęła III  miejsce, M. Sikorska 10, J. Sikorski 12, S. Sikorski 13 miejsce. Za przygotowanie uczniów i wyjazd na zawody dziękuję p.M. Majdzie.
7 X – odbyła się wywiadówka dla rodziców z klasy II.
11 X – w Ośrodku rekreacyjno – sportowym odbyło się spotkanie  nauczycieli wszystkich szkół z Gminy Krzywcza zorganizowane z okazji 100 lecia ZNP. Spotkanie zorganizował Zarząd Gminny ZNP pod troskliwym okiem i zaangażowaniu p.D.Sosy. Na spotkanie złożyły się: referat okolicznościowy – p.D.Sosa, podziękowania i wyróżnienia – p.D.Sosa, część kulinarna p.D.Sosa. Z naszej szkoły brało udział w spotkaniu 6 pracowników i 5 nauczycieli emerytów. Z ramienia Zarządu wojewódzkiego w spotkaniu brał udział prezes oraz wójt gminy Krzywcza p.Z.Lekka i p.M. Buchowska.
12 X we współpracy z Zarządem Parków Krajobrazowych w Przemyślu szkoła zorganizowała Europejski Dzień Ptaków. Brało udział ok.. 90 uczniów z SP Krasiczyn, Gimnazjum Żurawicy i Kl.V i VI z naszej szkoły. Po obserwacji ptaków parku przy ośrodku wypoczynkowym odbył się konkurs wiadomości ornitologicznych oraz ognisko z pieczeniem kiełbasy.
12 X – poddano gruntownej konserwacji i przeprowadzono naprawę pianina szkolnego. Koszt naprawy 450 zł z funduszy własnych szkoły.
13 X w przeddzień święta edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez p. Lesławę Niklewicz oraz Samorząd Uczniowski. Cześć artystyczna muzycznie uświetnił chór szklony pod dyrekcją p.Alicji Król a obecnością delegacja Rady Rodziców i nauczycieli wolontariuszy. Życzenia z okazji Święta w imieniu p.wót odczytał sekretarz Gminy p. Kazimierz Trojan. Wręczył również nagrodę Wójta Gminy p.Danucie Sosie. Nagrodę dyrektora otrzymali: B.Chomka, A.Majda, E.Walus, M.Pinda. Na spotkaniu po akademii nie zabrakło dobrego humoru, pieśni śpiewanych przy akompaniamencie akordeonu oraz dobrego jedzenia. Organizatorom uroczystości składam serdeczne podziękowanie.
14 X trwały parce przy modernizacji sieci elektrycznej, wymieniono piony oraz przeniesiono na zewnątrz licznik, wymieniono korki topikowe na tzw. typ S.
15 X rozpoczął się sezon opałowy. Dodatkowo na ½ etatu został zatrudniony drugi palacz p. K. Piekarz.
17 X – odbyła się uroczystość Pasowania Uczniów kl.I., na którą składała się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów kl.I pod kierunkiem wychowawczyni p.H. Noworolskiej, uroczystość pasowania, zasadzenie drzewka, spotkanie w klasie nauczycieli z rodzicami.
Od 17 X do 28 X praktykę odbywają uczennice Technikum Ekonomicznego w Nienadowej.
18 X odbyło się drugie spotkanie w ramach Europejski Dzień Ptaków, w którym brało udział ok. 90 uczniów z SP nr 14 w Przemyślu i kl. IV z naszej szkoły.
19 X – na zaproszenie Akcji Katolickiej dyrektor szkoły brał udział w dniu skupienia AK dekanatu Dubieckiego.
20 X odbyło się RP poświecona zatwierdzeniu Planu Budżetu Szkoły.
21 X – troje uczniów Buś N., Trusz A., Sikorski J. zostało laureatami konkursu plastycznego organizowanego przez Bibliotek Publiczną w Przemyślu.
21 X odbyło się Szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN na temat Budowa Programu Rozwoju Szkoły. Szkolenie prowadziła p. Krystyna Pałka z PCODN w Przemyślu. Brało udział 10 nauczycieli z naszej szkoły.
22 X – P. Burchała brała udział w Wojewódzkich zawodach w biegach przełajowych.
26 X w Jarosławiu odbyło się spotkanie z pracownikami OKE w Krakowie poświecone analizie sprawdzianu z roku ubiegłego oraz przygotowaniu do sprawdzianu w bieżącym roku szkolnym. W spotkaniu brał udział dyrektor.
26 X w naszej szkole odbyło się spotkanie emerytów – nauczycieli (obecnych było 10) z okazji świętą edukacji Narodowej. Na spotkanie składała się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. L. Niklewicz oraz A. Król oraz spotkanie w klasie. Całość spotkani przygotowała p. D.Sosa. Wszystkim organizatorom serdecznie dziękuję.
31 X – odbył się comiesięczny apel szkolny.
Przez cały miesiąc uczniowie nasze szkoły brali udział w akcji Góra Grosza z przeznaczeniem dla dzieci z domów dziecka. Akcję koordynował Samorząd Uczniowski. Zebrano w klasach I – VI 70,46 zł.
 5 XI – dzieci z klas I –III, pod opieką wychowawczyń, wyjechały do Przemyśla na sztukę teatralna dla dzieci pt. Królowa Śniegu. W wyjeździe brało udział 44 uczniów.
8 XI – odbył się w szkole konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego, w którym udział brało 9 uczniów z klas V – VI. Za przygotowanie uczniów i organizacje konkursu dziękuję p. B. Haszczyn. P. Szpiech zakwalifikował się do finału wojewódzkiego z wynikiem plasującym go na 7 – 9 miejscu.
8 XI – komisja konkursowa w składzie: P. Haszczyn, ks. St. Siudak oraz członkowie Akcji Katolickiej – p. Anna Rostecka, Stanisława Pokropska i Maria Zaleska rozstrzygnęła konkurs na Najpiękniejszy Różaniec. Na konkurs wpłynęło w 21 prac od uczniów z klas od 0 do VI. Przyznano następujące miejsca: I – Marzena Mróz, II – Karol Sosa, Marcin Banaś, III – Kamil Buś. Przyznano także wyróżnienia: M. Małachowski, Sikorska M., Trusz G., Kołodziej G. Nagrody książkowe ufundowała akcja Katolicka pozostałe upominki i nagrody Szkoła. Bardzo dziękuje za przeprowadzenie konkursu p. Marcie Jasińskiej.
8 XI— p. B.Chomka zdała egzamin na nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy.
10 XI – odbyła się szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości w reżyserii p. B. Haszczyn, oprawa muzyczna p. A . Król. Po części artystycznej prezes Akcji Katolickiej p. Anna Rostecka wręczyła nagrody wszystkim uczniom uczestnikom Konkursu na Najpiękniejszy Różaniec.
11 XI – odbyły się w miejscowości obchody środowiskowe Święta Niepodległości. O 9.00 msza św. w intencji ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych OSP Babice AK Babice i SP Babice. Następnie akademia w naszej szkole z udziałem chóru Gloria z Babic i Wiktorianki z Ruszelczyc. Całość zakończyła wystawa pt. Budowa wodociągu w Babicach – 1954. Za przygotowanie akademii 10 i 11 XI dziękuję p.B.Haszczyn i A.Król.
14 XI – na zajęciach doskonalących w Przemyślu były: P.H. Noworolska oraz H. Wajda
15 XI – w warsztatach z j.polskiego uczestniczyły p.B. Haszczyn i A.Majda.
16 XI – nastąpiła zmiana nauczyciela w nauczaniu j. angielskiego. Nowym nauczycielem została p. Aneta Haliniak.
16 XI –  dla klasy 0 uczniowie kl. II wykonali scenkę pt. ”Co słychać w lesie”. Za przygotowanie i wykonanie inscenizacji dziękuje p. H.Wajdzie.
18 XI – gościliśmy w naszej szkole dyrektora i nauczycieli ze szkoły Zborowa na Słowacji. Została nawiązana współpraca z tą szkołą. Goście zostali powitani częścią artystyczna przygotowaną przez p. Alicję Król i Annę Majdę oraz zapoznali się z funkcjonowaniem szkoły.
18 XI – rozpoczęły się płatne lekcje gry na pianinie dla 3 uczniów prowadzonych przez p. Urszulę Hop z Przemyśla.
19 XI – p. Alicja Król została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej. Wręczenie wyróżnienia odbyło się w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy.
19 XI – p. S. Nowosielecka brała udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Rzeszowie.
19 i 20 XI – dyrektor brał udział w szkoleniu organizowanym przez CODN w Przemyślu poświęconym nauczaniu programowania w szkole, Szkoła uzyskał 10 licencji programu Baltik.
21 XI –powróciły do naszej szkoły eksponaty wypożyczone przez MNZP na wystawę o Szkolnictwie – ławki oraz dokumenty z lat przedwojennych oraz okresu II wojny światowej.
21 XI – odbyła się spotkanie z rodzicami na szkolnej wywiadówce. Uzupełniono Zarząd Rady Rodziców. Na przewodniczącą wybrano p. Marta Ślimak oraz jako członka Zarządu p. Marię Radymską.
23 XI – odbył się ogólnopolski konkurs z j. polskiego organizowana przez firmę Olipus. Brało w nim udział 16 uczniów z kl IV - VI. Za przygotowanie uczniów dziękuję nauczycielom j. polskiego. Za przeprowadzenie konkursu dziękuje p. B. Haszczyn.
23 XI – odbyły się w naszej szkole zabawy w klasach 0 – VI z okazji Andrzejek.
24 XI – p. S. Nowosielecka brała udział w spotkaniu dotyczącym Studiów Podyplomowych z Bibliotekoznawstwa.
25 XI – odbył się sprawdzian próbny do którego przystąpiło 17 uczniów kl. VI.
25 XI - odbył się Ogólnopolski Konkurs z j. niemieckiego organizowany przez firmę Olipus. Wzięło w nim udział . Za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu dziękuje p. B. Haszczyn.
29 XI – w konkursie humanistycznym brało udział 14 uczniów z klas IV – VI. 4 uczniów uzyskało więcej niż 50% punktów. Za przygotowanie uczniów dziękuję nauczycielom j. polskiego. Za przeprowadzenie konkursu dziękuje p. A.Majdzie.
29 XI – p. B. Chomka brała udział w warsztatach pt. Jak gospodarować odpadami komunalnymi w gminie. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Przemyślu. P.H.Wajda brała udział w spotkaniu dotyczącym akcji śnieżnobiały uśmiech.
29 XI – ze środków Sklepiku Szkolnego zakupiono nowy komputer oraz 4 sztuki słuchawek. Za zakup dziękuje p. Marcinowi Majdzie.
30 XI – p. S.Nowosielecka, H. Noworolska, A.Majda brały udział w warsztatach dotyczących analizy sprawdzianu po klasie VI organizowane przez OKE w Krakowie. P. M.Draganik brała udział w szkoleniu Pt. Zasady i strategia budowania dobrych relacji z rodzicami.
1 XII – dyrektor zdał egzamin na nauczyciela dyplomowanego.
5 XII – w konkursie matematyczno - przyrodniczym brało udział 7 uczniów. Za przygotowanie uczniów do konkursu dziękuję p. S. Nowosieleckiej oraz B. Chomce.
6 XII – uczniowie klas 0 – IV brali udział w występie Majki Jeżowskiej w Przemyślu. Za przygotowanie wyjazdu dziękuję wychowawczyniom klas 0 –III.
6 XII – uczniowie (7) z klasy VI brali udział w Turnieju Halowym w Dubiecku, gdzie zajęli IV miejsce. Dziękuję p. M. Majdzie za przygotowanie uczniów.
Uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią B. Haszczyn przygotowali loterię fantową z przeznaczeniem na organizację wycieczki klasowej.
Grupa charytatywna kierowana przez p. H. Noworolską zebrała 60 zł, które zostały odesłane na konto 2 fundacji charytatywnych.
Z funduszy sklepiku szkolnego za 1000 zł kupiono komputer do pracowni oraz 4 zestawy słuchawek. Za pomoc w zakupie dziękuję p. M. Majdzie, a za przekazane pieniądze Samorządowi uczniowskiemu i opiekunce sklepiku szkolnego p. S. Nowosieleckiej.
7 XII – odwiedził naszą szkołę Mikołaj i rozdał podarunki dla kl. 0 – III. Za przygotowanie spotkania dziękuję p. M. Draganik. Także w kl. V i VI odbyły się Mikołajki.
7 XII— w konkursie przedmiotowym Der, die, das—Kenner z j. niemieckiego w etapie szkolnym wzięło udział 6 uczniów z klasy VI. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dziękuje p. B . Haszczyn.
8 XII— w konkursie humanistycznym Alfik w etapie szkolnym wzięło udział 19 uczniów z klasy IV. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dziękuje p. B . Haszczyn.
8 XII – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu dyrektorów dotyczącym podziału funduszu socjalnego.
14 XII – dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu poświęconym analizie sprawdzianów oraz spotkaniu z Kuratorem w Tyczynie.
14 XII – odbył się Gminny Konkurs Twórczości I. Krasickiego. W kategorii konkurs rysunkowy w grupie kl. I – III pierwsze miejsce zajął P. Przepaśniak, a w grupie kl. IV – VI A. Bednarz. Dzieci z naszej szkoły wykonały 27 rysunków pod kierunkiem p. H.Noworolskiej. W konkursie recytatorskim I miejsce w kategorii klas IV – VI zajęła Kinga Kurasz, IV miejsce A. Potoczna, a V B.Lach. W konkursie z naszej szkoły brało udział 7 uczniów przygotowanych przez p. D. Kowal i B. Haszczyn. Bardzo dziękuję nauczycielkom za przygotowanie uczniów.
19 XII – w spektaklu teatrzyku Płomyczek brali udział uczniowie ze wszystkich klas.
19 XII – odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników sprawdzianu próbnego klasy VI.
19 XII – Uczniowski Klub Sportowy „Junior” otrzymał 20 piłek siatkowych od Ministerstwa Edukacji i Sportu w ramach akcji Sport wszystkich dzieci. Wartość darowizny ok. 800 zł.
20 XII – p. B. Chomka na spotkaniu z kuratorem w Rzeszowie otrzymała akt nadania na Nauczyciela Dyplomowanego.
20 XII - rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Szopkę. Wpłynęło 10 prac I miejsce zajęli A. i W. Bednarz. 5 nagrodzonych szopek weźmie udział w konkursie gminnym.
22 XII – odbył się apel związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Część artystyczną przygotowały p. A. Majda i A. Król, zaś życzenia dla wszystkich nauczycieli przygotował Samorząd Uczniowski. Rozdano także dyplomy za udział w konkursie twórczości I. Krasickiego oraz na Najpiękniejsza Szopkę. Po akademii odbyła się wigilia wszystkich pracowników szkoły, a przed akademia także wigilie w wielu klasach. Wszystkim zaangażowanym we wszystkie powyższe przedsięwzięcia serdecznie dziękuję.
Na konkurs gminny uczniowie naszej szkoły przygotowali ozdoby świąteczne oraz stroiki. Za zaangażowanie w to przedsięwzięcie dziękuje p. B. Chomce i H. Noworolskiej.
23 XII – szkoła od zakładu Astra – Zenith otrzymała farby i plastelinę wartości ok. 200 zł.
27 XII—dzięki współpracy p. D.Sosy z Księgarnia Taniej Ksiązki szkoła wzbogaciła swój księgozbiór biblioteczny o 5 pozycji na kwotę 75 zł.
29 XII - – dyrektor na spotkaniu z kuratorem w Rzeszowie otrzymała akt nadania na Nauczyciela Dyplomowanego.
6 I – uczniowie naszej szkoły przedstawili inscenizacje bożonarodzeniową w GCK w Babicach oraz w Skopowskim kościele. Za przygotowanie artystów do występu dziękuję p. M. Jasińskiej oraz A. Król.
9 I – uczniowie naszej szkoły brali udział w 3 godzinnym spotkaniu z Kultura Japońską. Pracownicy Centrum Kultury japońskiej w Przemyślu w multimedialnej prezentacjo przybliżyli wszystkim kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni, a następnie odbyły się zajęcia praktyczne z origamii i kaligrafii – tradycyjnego pisma japońskiego.
11 I – odbyło się spotkanie dyrektora i p. D. Sosy Radą Rodziców. Na spotkanie przybyło 6 osób z przewodniczącą RR p. Ślimak. Dyrektor przedstawił sprawozdanie z działalności w szkoły w I półroczu.
11 I – odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z p. wójt i p. M.Buchowską. Omawiano zamiany w regulaminie wynagradzania oraz sprawy socjalne i dotyczące stypendiów socjalnych i naukowych.
12 I – odbyło się szkolenie członków Rady Pedagogicznej przez OKE w Krakowie, którym uczestniczyły: p. S.Nowosielecka i H. Noworolska.
14 I – dyrektor szkoły brał udział w Opłatku połączonym z inauguracją działalności Stowarzyszenia Nad Sanem powstałym z inicjatywy p. Małgorzaty Dachnowicz. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Przemyski, Radni powiatowi, Przewodniczący Rady Powiatu. Na opłatku wystąpił  z kolędami chór Gloria pod dyrekcja p. Alicji Król.
16 I - Konkurs matematyczny
20 I – odbyła się konferencja klasyfikacyjna.
22 I – odbyła się wywiadówka. Na spotkaniu ogólnym zaprezentowano w pokazie multimedialnym następujące tematy:
 SPRAWOZDANIE Z
§ REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY ZA I PÓŁROCZE.
 PROCEDURA PRZYGOTWANIA UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU PO KLASIE
§ VI.
 WYNIKI I OCENA SPRAWDZIANU PRÓBNEGO W KLASIE VI.
§
 SPRAWY
§ BIEŻĄCE
 PÓŁROCZE W ZDJĘCIACH.
§
24 I – odbywała się zabawa karnawałowa dla wszystkich klas. Część artystyczną dla klas młodszych przygotowała klasa II (wystrój sali gimnastycznej S.U.) pod kierunkiem p.H. Wajdy. Zabawy dla klas młodszych i muzykę przygotował Samorząd Uczniowski. Klasy starsze dzięki zaangażowaniu p. B. Haszczyn miały zabawę przy zespole. Cieszy duże zaangażowanie rodziców we wszystkich klasach w organizacje zabawy dla dzieci.
27 I – odbyła się konferencja podsumowująca pracę dydaktyczno – wychowawczą w I semestrze. Dziękuje wszystkim nauczycielom za solidne przygotowanie sprawozdań i przekazanie go w formie elektronicznej.
Od 27 I – rozpoczęły się ferie zimowe.
1 II – rozpoczęto prace przy malowaniu szatni oraz zaplecza na sprzęt sportowy. Zakres prac obejmował zdzieranie starej podłogi farb, gruntowanie, malowanie emulsją, malowanie lamperii, drzwi, wieszaków oraz wewnętrznych części okien i parapetów. Prace wykonał p. Tadeusz Buś. Na materiały wydano 98 zł z budżetu, za robociznę 120 zł z funduszy własnych szkoły.
8 II – p. Tadeusz Buś położył Grinoplast obok wieszaków w pokoju nauczycielski oraz na pomieszczeniu gospodarskim na korytarzu. Grinplast to darowizna p. Bachowskiego, podkład to darowizna p. Tenusów. Koszt robocizny 50 zł.
W drugim tygodniu ferii B. Haszczyn zorganizowała zajęcia z uczniami, którzy zakwalifikowali się na konkursy wojewódzkie z j. niemieckiego (2 dni po 3 godziny).
W okresie ferii dyrektor podjął szereg działań zmierzających do kontynuacji nauki przez B.Wojdyło w szkole specjalnej. 3 wizyty w domu, kompletowanie dokumentacji, złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym, kontakt z dyrekcja szkołą specjalnej w Przemyślu.
13 II – rozpoczął się II semestr nauki. Na dużej przerwie zgodnie ze statutem szkoły wyróżniający się uczniowie otrzymali tytuł wzorowego ucznia i pochwały.
14 II – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu wspólnym Komisji Rady Gminny. Przedstawił założenia wstępne do budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Babicach współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Radni zabezpieczyli w budżecie gminy 30 % kosztów projektu.
16 II – Pawał Szpiech brał udział w II etapie konkursu z j. niemieckiego w Rzeszowie. Uczeń nie zajął miejsca w pierwszej 50 i nie uzyskał tytułu laureata. Bardzo dziękuję p. B. Haszczyn za przygotowanie ucznia do konkursu oraz zorganizowanie wspólnie z rodzicem transportu.
16 II – dyrektor szkoły brał udział w Sesji Rady Gminy poświęconej zatwierdzeniu budżetu szkoły.
17 II – nasza szkoła została zgłoszona do Wojewódzkiego Konkursu Chórów A’Capella. 19 II – p. Król wraz z chórem odbyła próbę (sobota).
21 II – p. A. Majda brała udział w konferencji z historii.
21 II – odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Uroczystą część artystyczną oraz pasowanie na czytelnika przygotowała p. D.Sosa wraz z uczniami kl. I i III oraz Samorządem Uczniowskim. Za przygotowanie uroczystości serdecznie dziękuje p. D. Sosie.
23 II – odbyło się spotkanie członków ZNP z Ogniska Krzywcza. Część artystyczną oraz kulinarną z racji tzw. ostatków przygotowała p. D. Sosa za co serdecznie dziękuję.
23 II – B. Haszczyn brała udział w konferencji z j. polskiego poświeconej dysleksji. Szkoła otrzymała darmowy podręcznik z j. polskiego dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi. Książka została wypożyczona ucz. Kamilowi Busiowi.
24  I — odbył się w naszej szkole gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców.
25 II – odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej w Reczpol, w której uczestniczył dyrektor szkoły.
28 II – odbyło się spotkanie rodziców uczniów kl. II przygotowującej się do sakramentu I Komunii Świętej z ks. Proboszczem
2 III – odbył się konkurs pt. MIX matematyczno – przyrodniczy zorganizowany przez p. S. Nowosielecką i B. Chomkę. Brało w nim udział 15 uczniów: 8 – kl.IV, 7 – kl.V.
2 III – odbył się wiedzy konkurs z j. niemieckiego. Za zorganizowanie konkursu dziękuje p. B.Haszczyn.
2 III – p. D. Kowal z uczennicami K. Kurasz, A. Potoczną i B. Lach brała udział w międzygminnym spotkaniu poświeconej recytacji wierszy I. Krasickiego w Dubiecku. K. Kurasz otrzymała szczególne wyróżnienie za interpretację bajki pt. Czapla.
3 III – chór szkolny Pelicano brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów a’Cappella w Rzeszowie. Wśród 5 startujących chórów był jedynym ze Szkoły Podstawowej. Bardzo dziękuję wszystkim chórzystkom oraz szczególnie p. Alicji Król za przygotowanie uczennic do występu oraz rodzicom i p. M. Jasińskiej za opiekę podczas wyjazdu.
6 III – odbył się dzień poświęcony patronowi Szkoły Juliuszowi Słowackiemu. Okolicznościową akademie przygotowała p. A. Majda i klasa VI. Następnie odbył się turniej wiedzy o patronie szkoły o przechodni puchar Dyrektora Szkoły, który w tym roku szkolnym będzie należał do kl. VI. Organizatorom imprezy p. A. Majdzie oraz B. Haszczyn składam serdeczne podziękowanie.
6 III – p. Danuta Sosa brała udział w konferencji pt. Gry i zabawy w zajęciach ruchowych.
7 III – dyrektor szkoły i p.D.Sosa brali udział w spotkaniu dyrektorów gminy Krzywcza z p.wójt i p. M. Buchowską. Uzgodniono iż zatrudni się, wspólnie z Gminą Bircza, metodyka, dzięki czemu nauczyciele z naszej gminy będą mogli w dalszym ciągu korzystać z bezpłatnych szkoleń z PCN. Omówiono także projekt funduszu wynagradzania nauczycieli oraz zdecydowano o wypłacie funduszu socjalnego w wysokości 400 zł dla czynnych nauczycieli (kwota w zależności od dochodów na jednego członka rodziny).
7 III – odbył się finał szkolnego konkursu plastycznego na Portret Kota, który zorganizowała p. Alicja Król. W konkursie brało udział ok. 10 uczniów ok. 10 . Zwyciężyła Karolina Korytko. Za organizacje oraz ufundowanie nagród dziękuje p. A.Król.
8 III – świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet, a 10 III Dzień Mężczyzn. Dziękuje wszystkim., którzy zaangażowali się w te uroczystości.
10 III – drużyna chłopców w składzie: P.Aftanas, M.Jureczko i A.Pilch zajęli III miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego rozegranego w Dubiecku w ramach powiatowych rozgrywek. Za przygotowanie uczniów oraz transport dziękuje p. M.Majdzie.
15 III – w godzinach od 12.30 – 16.30 odbyło się szkolenie w ramach WDN prowadzone przez p. Ewę Siwitek poświecone pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
18 III – p. B. Haszczyn brała udział w konferencji z j. niemieckiego zorganizowane przez wydawnictwo Hueber.
20 III — R. Kaszycki z Gminnego zakładu Komunalnego w Krzywczy zapoznał uczniów z zasadami konkursu Sprzątanie świata oraz zaprezentował, jak segregować śmieci. Rozpoczęto także w szkole akcje zbierania zużytych baterii. Akcje prowadziła p. B. Chomka.
21 III – klasy 0 – III przygotowały obrzęd pożegnania zimy. Na boisku szkolnym spalono przygotowane marzanny. Za przygotowanie imprezy dziękuję wszystkim wychowawcom klas 0 –III.
21 III – drużyna dziewcząt z klasy VI i V (7 uczennic) brały udział w Powiatowym Halowym Turnieju mini piłki nożnej w Dubiecku zajmując 3 miejsce. Za przygotowanie uczennic oraz transport dziękuję p. M. Majdzie.
23 III – drużyna chłopców z kl.VI i V (8 uczniów)  brała udział w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Grochowcach zajmując II miejsce.
24 III – dla klas 0 – III wystąpił teatrzyk Pinokio ze spektaklem kukiełkowym.
27 – 29 III – odbyły się rekolekcje dla uczniów naszej szkoły.
28 III – p.H.Wajda i M.Draganik brały udział w warsztatach pt. Holistyczny model nauczania i wychowania w Przemyślu.
29 III – Kinga Kurasz brała udział w eliminacjach powiatowych konkursu recytacyjnego pt. Cztery pory roku  - wiosna pod kierunkiem p. D. Kowal. Uczennica otrzymała dyplom za uczestnictwo.
30 III – dyrektor szkoły i p.D.Sosa brali udział w Sesji Rady Gminy, na którym radni przyjęli regulamin wynagradzania nauczycieli na bieżący rok kalendarzowy.
30 III – p. B. Haszczyn brała udział w konferencji z j. polskiego pt. Etapy filmowego wtajemniczenia połączone z projekcja filmu Dziewczyna z perłą oraz 2 konferencjach z j. niemieckiego Direktor Weg… oraz Team Teutsch.
31 III— klasach 0—III odbył Się konkurs recytatorski pt. Wiosna, wiosna wkoło zorganizowany przez p. M. Draganika. W konkursie brało udział 19 dzieci. Jury w składzie A. Majda, S. Nowosielecka oraz B. Haszczyn przyznała I miejsce Samuelowi Rabczakowi z kl. 0. Wszystkim zaangażowanym wychowawcom oraz szczególnie p. M. Draganik składam serdeczne podziękowanie.
3 IV – odbyła się akademia poświęcona rocznicy śmierci Ojcu Św. Jana Pawła II przygotowana pod kierunkiem p. S.Nowosieleckiej oraz p.Alicji Król . W Galerii na schodach została otwarta wystawa pt. Tak było rok temu, na której zgromadzono zdjęcia dotyczące przeżyć związanych ze śmiercią naszego papieża w naszej szkole, parafii i diecezji.
4 IV – odbył się w dwóch sala sprawdzian po klasie VI. Do sprawdzianu przystąpiło 17 uczniów.
5 IV– odbył się sprawdzian próbny po klasie VI dla uczniów kl.V. Do sprawdzianu przystąpiło 25 uczniów.
9 IV – w Reczpol odbył się finał Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Pisankę. Uczeń Marcin Banaś zajął II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Naszą szkolę reprezentowało jeszcze 4 uczniów. Prace powstały pod kierunkiem p. H.Noworolskiej. Za wzięcie udziału w konkursie serdecznie dziękuję.
11 IV – odbyła się akcja sprzątanie świata. Uczniowie ze wszystkich klas uczyli się segregować śmieci. Przez UG w Krzywczy został zorganizowany konkurs z nagrodami dla szkoły która uzbiera najwięcej śmieci.
12 IV – w etapie wojewódzkim konkursu z j. niemieckiego brało udział 3 osoby pod opieka p.B.Haszczyn. Uczniowie nie zajęli czołowych miejsc. Nauczycielce dziękuję za przygotowanie uczniów do konkursu.
 13 IV – odbył się apel z okazji świat wielkanocnych przygotowany przez kl. II pod kierunkiem p.H.Wajdy, część muzyczną przygotowała p. A.Król. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą palmę w którym wzięło udział
13 IV zasadzono 50 cebule lili różnych gatunków otrzymanych od firmy państwa Anny i Krzysztofa Wojasów.
Od 13 IV do 19 IV przerwa świąteczną
Od 30.03 do 20 IV p. H.Noworolska i M. Draganik brały udział w 3 spotkaniach forum dyskusyjnego zorganizowanego przez TPN w Przemyślu, a poświęconego pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
22 IV – B.Haszczyn brała udział w warsztatach z języka niemieckiego w Rzeszowie.
23 IV – w GCK odbył się spektakl religijny w wykonaniu zespołu z Przemyśla. Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem p. H.Noworolskiej i M.Draganik przygotowały okolicznościową wystawę plastyczną.
24 IV – odbył się wyjazd do Sanoka uczniów kl. IV, V, i VI na przedstawienie rewi lodowej. Uczniowie zwiedzili również Skansen sanocki. Organizatorom wycieczki serdecznie dziękuję.
25 IV – odbyła się wywiadówka. Na spotkaniu ogólnym w prezentacji multimedialnej zaprezentowano tematy: Sprawozdanie z działalności szkoły za 3 ostatnie miesiące, aneks do PSO, Wyniki i analizia sprawdzianu kompetencji w kl.V, Warunki dostosowania sprawdzianu do możliwości ucznia.
26 i 27 IV – p. S.Nowosielecka i B.Haszczyn brały udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminu Gimnazjalnego w Krzywczy.
27 IV – odbył się aple z okazji Święta Ziemi w wykonaniu klasy 0 i V. Scenariusz opracowały p. M.Draganik i B.Chomka, a część wokalna p. A.Król. Bardzo dziękuje za staranne przygotowanie uroczystości.
 28 IV – w GCK odbyła się szkolna akademia z okazji święta 3 maja w wykonaniu uczniów klasy VI pod kierunkiem p. A. Majdy i A. Król. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w uroczystość.
3 V – odbyła się akademia z okazji Święta 3 – Maja w GCK w Babicach. Część artystyczną przedstawili uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Majdy oraz Alicji Król przy współpracy p. B. Haszczyn. Można było również obejrzeć wystawę fotograficzną pt. Tak było rok temu poświeconą śmierci Jana Pawła II. Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękuję.
8 V – odbył się comiesięczny apel szkolny.
10 V – dyrektor szkoły brał udział w pracach Komisji Stypendialnej przy U.G. w Krzywczy.
15 V – odbyło się spotkanie dyrektorów szkół oraz organu prowadzącego w sprawie preliminarza budżetu funduszu socjalnego.
16 V – uczniowie kl.VI poznali wyniki ze sprawdzianu. Średnia punktów 18.01 wskazuje na porażkę szkoły w sprawdzianie zewnętrznym.
17 V - dwójka naszych uczniów brała udział w gminnym konkursie z j. niemieckiego w Reczpol. P.Szpiech zajął IV miejsce. Dziękuję p. B.Haszczyn za przygotowanie uczniów oraz zorganizowanie transportu.
18 V – odbył się w naszej szkole Gminny Turniej mini piłki nożnej chłopców zorganizowany przez UKS Junior. W zawodach wzięło udział 4 szkoły z terenu naszej gminy. Turniej zakończył się zwycięstwem uczniów z Babic. Pamiątkowe puchary ufundował Urząd Gminy.
19 V - odbyły się warsztaty z Mierzenia Jakości Pracy Szkoły prowadzone przez p. I. Mazur z PCEN w Przemyślu. Szkolenie odbyło się w ramach WDN.
22 V – odbył się w naszej szkole sprawdzian po kl. III.
22 V – dyrektor uczestniczył w hospitacji lekcji matematyki w kl.VI.
24 V – w naszej szkole odbyło się sprawozdawczo – wyborcze spotkanie członków ZNP. Odbyły się nowe wybory w związku. Nowym prezesem została p. Małgorzata Tenus. Serdecznie dziękowaliśmy p. Danucie Sosie za wieloletnia prace w związku oraz prezesowanie przez ostanie kadencje. Za przygotowanie i w ten sposób promowanie naszej szkoły dziękuję p. D. Sosie.
24 V – odbyła się hospitacja diagnozująca w kl. 0.
25 V – odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Matki przygotowana przez p. H. Noworolską i kl. I i kl.IV przy współpracy p. Alicji Król. Klasa I wystawiła na bardzo wysokim poziomie kostiumową bajkę pt. Kopciuszek, który podobał się licznie zgromadzonym Matkom oraz zebranym. Po części artystycznej odbyło się spotkanie matek przy kawie. Bardzo serdecznie dziękuję p. H. Noworolskiej za przygotowanie uroczystości oraz innym osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
25 V – dyrektor szkoły brał udział w konferencji z Informatyki.
26 V – był dniem wolnym ze względu na wizytę papieża Benedykta XVI w naszym kraju.
29 V – odbył się Powiatowy Turniej w mini piłce nożnej w Krasiczynie. Uczniowie zajęli I miejsce. Dziękuje p.M. Majdzie za przygotowanie uczniów i udział w zawodach.
 1 VI – odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka. Ze względu na deszczowa pogodę zajęcia wychowawcze zorganizowano w pomieszczeniach szkolnych: oglądanie filmów, dyskoteka, rozgrywki w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, poczęstunki w klasach.
 1 VI – delegacja uczniów z naszej szkoły brała udział w rozstrzygnięciu konkursy zbierania śmieci w poszczególnych miejscowościach i konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej.
powiatowy na zbieranie i segregację śmieci oraz konkurs plastyczny.
 3 VI – rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny pt. Świat wokół mnie. Uczennica Sikorska Maria otrzymała wyróżnienie, kilka prac uczniów z naszej szkoły było wystawionych na wystawie pokonkursowej w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Za wysłanie prac i przygotowanie uczniów do konkursu dziękuję p. H. Noworolskiej.
 5 VI – delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z dyrektorem brała udział w podsumowaniu Konkursu w segregowaniu śmieci zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Uczestnicy konkursu spotkali się z starostą, który wręczył nagrody i upominki.
 6 VI  odbyły się w naszej szkole badania pilotażowe dla kl.0 zorganizowane przez pracowników PPP w Przemyślu.
 8 VI – odbył się dzień sportu szkolnego. W spartakiadzie biegowej brało udział 60 z kl.0 – III uczniów. W skoku w dal w rywalizacji sportowej brało udział 61 uczniów z kl. 0 – III. W turnieju mini piłki nożnej chłopców brało udział 18 uczniów z kl. IV – VI.
 9 VI – 37 uczniów z kl.0 i II brało udział w wycieczce do Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach. Wycieczkę zorganizowały p. M.Draganik i H.Wajda. Serdecznie dziękuję.
 12 VI – odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczniom biorącym udział w daniach Sportu Szkolnego.
 13 VI – p. L.Niklewicz w raz z kl.III (14 uczniów) zorganizowała całodzienne piknik dla klasy.
 13 VI - odbył się konkurs ortograficzny kl.0 – III zorganizowany przez p. L.Niklewicz. W trzech kategoriach brało udział 13 uczniów. Nagrody i dyplomy przygotowała organizatorka. Za przygotowanie konkurs składam podziękowania p. L.Niklewicz.
 14 VI – uczniowie kl.V zdawali test praktyczny na kartę rowerową z 24 zdających 23 osoby zdały sprawdzian i 22 VI zostały im uroczyście wręczone Karty Rowerowe. Za przygotowanie uczniów do sprawdzianu dziękuję p. B. Chomce.
 19 VI – odbyła się Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
 20 VI – kl. IV oraz uczniowie z Samorządu Uczniowskiego 21 osób brało udział w wycieczce do Krakowa pod opieką p. B. Haszczyn oraz S. Nowosieleckiej. Uczniowie zwiedzili trasę królewską, kościół mariacki byli w kinie trójwymiarowym  oraz Aquaparku.
21 – 22 VI – p. D. Sosa i S. Nowosielecka brały udział w wycieczce na Słowację w ramach współpracy gminy Krzywcza i gminy Bardejów. Ustalono, że wymiana młodzieży odbędzie się w następnym roku szkolnym.
 22 VI – klasy V i VI wraz z wychowawczyniami miały zajęcia wychowawcze oraz ognisko połączone z zabawami.
 22 VI dobyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybrano następujących uczniów Przewodnicząca Sylwia Lach, zastępca Anita Nikowal, skarbnik Arkadiusz Radymski, sekretarz Aleksandra Bednarz, członkowie; Kamil Szpiech, Sabina Lach. Za całoroczna opiekę nad S.U. dziękuje p. B.Haszczyn
 23 VI – odbyło się zakończeni roku szkolnego. Uczniowie o najwyższej średniej otrzymali nagrody książkowe od Stowarzyszenia W Dolinie Sanu 3 osoby. Również 3 uczniów otrzymało stypendium motywacyjne. W części oficjalnej podziękowano za 32 letnia prace p. D.Sosie, która przeszła na emeryturę. Uroczystość zakończenia roku przygotowała p. A.Majda i p.B.Chomka oraz p. A.Król. Po akademii odbyło się spotkanie nauczycieli z rodzicami, a klasa VI miała spotkanie z wychowawczynią. Za całość przygotowań do zakończenia roku szkolnego wszystkim zaangażowanym nauczycielom dziękuję.

Piotr Haszczyn