Szkoła Podstawowa w Babicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spbabice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: październik 2006.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco jest aktualizowana

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikowania (w postaci skanów), nie są  dostępne cyfrowo i nie mają możliwości zmiany wielkości czcionki,
 • niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 20-12-2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Rafał Włodek ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje kiedy realizacja  żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub nie dotrzyma terminów wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Skargę należy złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Krzywczy

Adres: Krzywcza 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 16 671 14 86

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich/.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im . Juliusza Słowackiego zajmuje  budynek szkoły połączony z halą sportową. Do budynku główne wejścia znajdujące się w głębi podwórza parkingu. Wejście nie jest wyposażone w  podjazdy dla osób  niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkami nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od budynku szkoły. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.


Budynek Szkoły: W budynku szkoły  nie ma windy. Do szatni i  sal lekcyjnych  znajdujących się na I  i II piętrze  można wejść jedynie za pomocą schodów. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). 

Wewnątrz budynku,   brak portiernii. U woźnej można uzyskać informacje lub wezwać pomoc.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

Budynek Hali Sportowej: Hala nie jest dostępna dla osób na wózku. 

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.
W budynkach  nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Na chwilę obecną szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową.

 

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Aplikacje mobilne

Informacje dodatkowe

Do końca 2022 roku zapewnione zostaną miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
 TAB – przejście do kolejnego elementu
 SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 CTRL + F – przejście do wyszukiwarki
 CTRL+ - powiększenie strony
 CTRL_ - pomniejszenie strony
 CTRL0 – resetowanie powiększenia lub pomniejszenia
 CTRL1 – przejście do pierwszej zakładki
 CTRL2 – przejście do drugiej zakładki
 ESC – anulowanie podpowiedzi

 


Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:


 możliwość zwiększenia i zmniejszenia tekstu,
 zastosowanie skali szarości,
 zastosowanie wysokiego kontrastu,
 czytelna czcionka
 podkreślone linki