KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATNICH I UJEMNYCH PUNKTÓW
Z ZACHOWANIA

PUNKTY DODATNIE

Praca w klasowym samorządzie uczniowskim

5 pkt (raz w semestrze)

wychowawca

Praca w szkolnym samorządzie uczniowskim

10 pkt (raz w semestrze)

Opiekun samorządu

Poczet sztandarowy

10 pkt (każdorazowo)

Opiekun pocztu w danym dniu

Występ w akademii szkolnej

10 pkt (każdorazowo)

Nauczyciel przygotowujący akademię

Występ w środowiskowej akademii

20 pkt (każdorazowo)

Nauczyciel przygotowujący akademię

Udział w środowiskowej akademii

5 pkt (każdorazowo)

Wychowawca klasy

Zaangażowanie w akcje charytatywne prowadzone przez szkolny wolontariat/caritas

10 pkt (raz w semestrze)

Opiekunowie danych sekcji

Udział w  zajęciach pozalekcyjnych (chór/SKS)

10 pkt (raz w semestrze)

Nauczyciele prowadzący dane zajęcia

Praca na rzecz klasy

2 pkt (każdorazowo)

Wychowawca

Praca na rzecz szkoły

3 pkt (każdorazowo)

Nauczyciele przedmiotów/wychowawca

Pomoc koleżeńska

5 pkt (każdorazowo)

Wychowawcy/nauczyciele przedmiotów

Premia za całkowity brak punktów ujemnych

10 pkt (raz w semestrze)

Wychowawca klasy

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 Szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Gminny

 

 

 

 

 

  

Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

  

Wojewódzki

 

 

 

 

 

 

 Ogólnopolski

(każdorazowo)

 

 3 pkt

miejsca:

III- 10 pkt

II – 15 pkt

I – 20 pkt

(zawody sportowe punktowane od IV do X  miejsca 5 pkt)

 

5 pkt

miejsca:

III – 15 pkt

II – 20 pkt

I – 25 pkt

(zawody sportowe punktowane od IV do X  miejsca 10 pkt)

 

7 pkt

miejsca:

III – 20

II – 25

I – 30

(zawody sportowe punktowane od IV do X  miejsca 15 pkt)

 

 

9 pkt

miejsca:

III – 25 pkt

II- 30 pkt

I – 35 pkt

(zawody sportowe punktowane od IV do X  miejsca 20 pkt)

 

11 pkt

miejsca:

III – 30 pkt

II – 35 pkt

I – 40 pkt

(zawody sportowe punktowane od IV do X  miejsca 25 pkt)

Opiekun/organizator konkursy

 

  PUNKTY UJEMNE

 

Punkty

Odpowiedzialny

I.                   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oraz godne i kulturalne zachowanie

Przeszkadzanie podczas lekcji

-2pkt. (każdorazowo)

Nauczyciel prowadzący lekcję

Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw, w świetlicy, podczas obiadów, w bibliotece, autobusie, podczas wyjść ze szkoły

-2pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele dyżurujący

Niewykonanie polecenia nauczyciela  lub innego pracownika szkoły

-2pkt. (każdorazowo)

Nauczyciel, któremu uczeń nie wypełnił polecenia, a w przypadku innego pracownika – wychowawca.

Rozwiązane sznurówki

-2pkt. (każdorazowo)

Nauczyciel, który zwrócił uwagę uczniowi na niezawiązane sznurówki.

Używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego

-20pkt. (każdorazowo)

Nauczyciel, który zauważył  incydent

Fotografowanie, nagrywanie na terenie szkoły, udostępniania nagrań

-50pkt. (każdorazowo)

Nauczyciel, który zauważył  incydent, wychowawca

Wagary, świadome i celowe opuszczanie lekcji

-5pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Nieusprawiedliwione w terminie godziny

-1pkt za każdą godzinę

Wychowawca

Liczne spóźnienia (więcej niż 3 w semestrze)

-2 pkt. za każde następne

Wychowawca

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

-3 pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

Celowe wprowadzanie nauczyciela w błąd (kłamstwa)

-10pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

Odmowa uczestnictwa w zawodach, konkursach, akademiach itp.

-10pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

II.                Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

Fałszowanie dokumentacji (podrabianie podpisu, usprawiedliwień, zwolnień, dopisywanie ocen)

-50pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Niszczenie mienia szkolnego

-10pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

Niszczenie własności innej osoby

-10pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

III.             Dbałość o honor i tradycje szkoły

Niestosowny, niezgodny z regulaminem strój (niestosowny strój codzienny, brak stroju odświętnego, pomalowane paznokcie, farbowane włosy, wyzywająca biżuteria, makijaż itp.)

-10pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele, wychowawcy

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez szkolnych

-3pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

IV.             Dbałość o piękno mowy ojczystej

Wulgarne słownictwo i gesty

-5pkt. (każdorazowo)

Nauczyciele

V.                Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

Posiadanie i/lub używanie używek, oraz niebezpiecznych narzędzi

-10pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Udział w bójkach

-10pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Zaczepki fizyczne (popychanie, podstawianie nóg, plucie itp.)

-5pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Znęcanie się psychiczne nad kolegami (przezywanie, zastraszanie, wymuszanie, wyłudzanie)

-10pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Cyberprzemoc

-50pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Kradzież

-50pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

Inne zachowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub życia innych

-10pkt. (każdorazowo)

Wychowawca

VI.             Inne

Inne negatywne zachowania nie ujęte w punktacji

punkty w zależności od wagi czynu ustala nauczyciel z dyrektorem

Nauczyciele, wychowawcy

 

     Punkty za oceny zachowania od nauczycieli,  średnia z ocen koleżeńskich i samooceny (przyznawane przez wychowawcę pod koniec I semestru i pod koniec roku):

Ocena zachowania

Punkty za ocenę nauczycieli

Punkty za średnią ocenę koleżeńską

Punkty za samoocenę

Wzorowe

6

5

5

Bardzo dobre

5

4

4

Dobre

4

3

3

Poprawne

3

2

2

Nieodpowiednie

3

1

1

Naganne

1

0

0

 

Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca sumuje punkty dodatnie, ujemne, punkty za ocenę nauczycieli, punkty za średnią ocenę koleżeńską oraz samoocenę. Następnie dodaje punkty „na start” +50. Otrzymana w ten sposób suma punktów stanowi podstawę do określenia oceny z zachowania zgodnej z tabelką. Przy ocenie rocznej dodaje się punkty z I i II semestru i dzieli na 2, a następnie przyznaje się ocenę zgodną z punktacją w tabeli .

Zachowanie

Punktacja

Wzorowe

200 punktów i więcej

Bardzo dobre 

150 – 199 punktów

Dobre

100 – 149 punktów

Poprawne

50 – 99 punktów

Nieodpowiednie

21 – 49 punktów

Naganne

   20 punktów i mniej 

 

  UWAGA:

Nie otrzymuje oceny wzorowej z zachowania uczeń, który:

  • dopuścił się ciężkiego przewinienia (od -30 do -50 punktów);
  • posiada godziny nieusprawiedliwione;
  • ma odnotowane nieuzasadnione poważną sytuacją losową spóźnienia;
  • uzyskał minusowe punkty, które przekraczają -30.