Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach w roku szkolnym 2019/2020

 

Program opracowano na podstawie:

1. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

2. Priorytetów MEN i lokalnej polityki edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020

3. Wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p.

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji zadań

Osoby odpowiedz.

Termin realizacji

I.

1. Podnoszenie efektywności kształcenia.

1. Przypomnienie zapisów Ustawy Prawo Oświatowe

 • Zapoznanie uczniów i rodziców z zapisami

Szkolnego Systemu Oceniania, jednolite stosowanie przez nauczycieli kryteriów oceniania.

 

2. Systematyczne badanie osiągnięć szkolnych uczniów w kontekście wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (przestrzeganie w ocenianiu zasad: jawności ocen, częstotliwości i rytmiczności, jawności kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań, otwartości):

 • opracowanie harmonogramu badań osiągnięć edukacyjnych,

 • opracowanie testów osiągnięć uczniów na poziomach kształcenia,

 • organizowanie diagnostycznych sprawdzianów, planowe diagnozowanie osiągnięć uczniów w oparciu o testy wewnętrzne i zewnętrzne

 

3. Analiza wyników sprawdzianów oraz wykorzystywanie wniosków do podniesienia jakości pracy szkoły. Ewaluacja podejmowanych działań.

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele klas I-VIII

oraz nauczyciele oddziałów

przedszkolnych,

 

na początku semestrów, okresowe przypominanie

wszyscy nauczyciele,

 

 

według harmonogramu badań

 

 

 

Według

harmonogramu

sprawdzianów

 

 

4. Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych i organizacja konkursów w których rozwijana jest kreatywność i innowacyjność uczniów

Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań uczniów, do tworzenia jak najlepszych warunków rozwoju (zwłaszcza uczniom zdolnym).

Udział uczniów w konkursach:

 • kuratoryjnych: polonistycznym, matematycznym, komputerowym,

 • ogólnopolskich

 • powiatowych

 • szkolnych.

biblioteka szkolna, wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju ucznia i wyrównywaniu szans edukacyjnych

 • Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

dyrektor

n-l biblioteki

cały rok

6. Współpraca pracowników biblioteki z nauczycielami klas I-VIII

 • Zwiększenie częstotliwości wizyt w bibliotece uczniów klas młodszych wraz z wychowawcami.

 • prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania czytelnictwem.

wych. klas

nauczyciel biblioteki

cały rok

7. Promocja uczniów zdolnych i ich osiągnięć:

 • na łamach szkolnych gazetek

 • na stronie internetowej szkoły

 • w lokalnych mediach

 • wyróżnianie i nagradzanie wybitnych uczniów na apelach, w kronice szkolnej,

 • prezentowanie prac uczniów na wystawach stałych i okazjonalnych,

 • udział uczniów w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nagradzanie w formie stypendiów uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz w sporcie – nagradzanie uczniów, którzy poczynili największe postępy w nauce w ciągu roku szkolnego.

 

 

dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

 

 

 

 

koniec roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

9. Udział szkoły w programach profilaktycznych:

np. „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole” itd.

 

pedagog, wychowawcy klas,

 

cały rok

 

II.

Wdrażanie oraz

kontynuacja

innowacji

programowych

opracowanych

przez nauczycieli

szkoły

 

1. Kontynuacja oraz wdrażanie innowacyjnych programów i projektów np. dotyczących kodowania, innowacji, projekty edukacyjne itp.

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

III.

Tworzenie warunków do

wyrównywania

szans edukacyjnych z

uwzględnieniem

indywidualnej

sytuacji uczniów.

 

 1. Wczesna diagnoza uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych:

 • diagnozowanie poziomu osiągniętych umiejętności przez uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej,

 • przeprowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej, zakwalifikowanie uczniów na zajęcia wspomagające rozwój

nauczyciel klasy I, pedagog, logopeda

 

wrzesień i cały rok szkolny

 

 1. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i podjęcie działań w celu ich złagodzenia:

 • analiza środowiska rodzinnego ucznia, kierowanie uczniów na badania do PPP oraz specjalistów,

 • kwalifikowanie na zajęcia wspomagające rozwój, organizowanie pomocy koleżeńskiej, zacieśnienie współpracy z rodzicami,

 • pomoc przy odrabianiu prac domowych

 

nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy, pedagog,

rodzice

 

cały rok

 1. Zapoznanie nauczycieli uczących z

opiniami PPP.

 1. Organizowanie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne.

Objęcie tymi zajęciami wszystkich potrzebujących uczniów

wszyscy nauczyciele,

logopeda, pedagog,

nauczyciele świetlicy

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z rozpoznanymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, w tym –organizowanie pracy z uczniem zdolnym, rozwijaniem pasji, zainteresowań

 • organizowanie pomocy psychologicznej dla rodziców, organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkolnym, psychologiem.

psycholog, pedagog, wychowawcy

cały rok

 1. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-

 • Przeprowadzenie rozmów z poszczególnymi uczniami i ich rodzicami o sposobach wsparcia w trudnościach w nauce.

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy umysłowej i organizacji czasu wolnego

pedagog

cały rok

7. Organizowanie spotkań zespołów nauczycielskich:

 • eliminowanie niepożądanych problemów związanych z przekraczaniem progu edukacyjnego

 • wymiana informacji związanych z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi

 • praca z uczniami o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania. Wzmacnianie w nich wiary w odniesienie sukcesu. Szukanie sposobów motywowania uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce

 • stosowanie oceniania wspierającego – motywowanie uczniów do samodzielności i obiektywizmu w ocenie własnych możliwości

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

 

 

9. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy umysłowej i organizacji czasu wolnego

wychowawcy klas, pedagog,

cały rok szkolny

IV.

Podniesienie

efektów pracy

wychowawczej,

profilaktycznej i

opiekuńczej szkoły.

 1. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny poprzez:

 • kształtowanie i respektowanie właściwych postaw i norm społecznych wśród uczniów

pedagog, wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 1. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów:

 • rozmowy indywidualne z rodzicami, kwalifikowanie uczniów do pomocy materialnej, bezpłatnych obiadów, stypendiów, wywiady środowiskowe.

 • Informowanie rodziców o osiągnięciach i zachowaniu dziecka podczas

indywidualnych konsultacji i zaplanowanych zebrań, wskazywanie sposobów pomocy, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z zasobów biblioteki szkolnej Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły

 • okresowe przypominanie kryteriów ocen z zachowania,

 • kompleksowe działania organów szkoły i rodziców nad poprawą frekwencji uczniów i rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego.

wszyscy nauczyciele,

pedagog, nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 1. Zorganizowanie spotkania z rodzicami przyszłorocznych pierwszoklasistów

 

dyrektor,

pedagog, logopeda

 

kwiecień 2020 r.

 

 

 

 

 1. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów zapisanych do świetlicy.

wychowawcy świetlicy

 

wrzesień 2019

 

 

 

 1. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i rodzinom z terenu szkoły:

 • współpraca z GOPS

dyrektor, wychowawcy we współpracy z rodzicami, pedagog,

cały rok

 

 

 

 1. Motywowanie i angażowanie rodziców do prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

 • Propagowanie i budowanie partnerskich relacji w stosunkach nauczyciel -rodzic poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, korzystanie z ich wiedzy i umiejętności, włączenie rodziców do szerszego udziału w planowanych uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych.

 

opiekun SU, wychowawcy, pedagog,

cały rok

 

 

 1. Promowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych uczniów poprzez:

 • stosowanie systemu nagród

 • Kształtowanie i respektowanie właściwych postaw i norm społecznych wśród uczniów.

 

wszyscy nauczyciele, pedagog,

 

cały rok

 

 

 1. Udział uczniów w imprezach i uroczystościach organizowanych dla środowiska lokalnego.

 • Przygotowanie artystyczne imprez.

wszyscy nauczyciele

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Realizacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zgromadzonych w bibliotece materiałów i pomocy

dydaktyczno-wychowawczych.

 • Realizacja programów prozdrowotnych;

 • Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, prawach człowieka.

nauczyciele klas I-VIII, pedagog, nauczyciele

świetlicy

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie

warunków

sprzyjających

rozwojowi

samorządności

 

 1. Przeprowadzenie wyborów do samorządów klasowych, rady uczniowskiej, reprezentacji do pocztu sztandarowego. Wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego jako organu szkoły

 • rozwijanie współpracy Samorządów Uczniowskich I-VIII;

 • wspólna organizacja np. Pikniku Szkolnego, Rajdu pieszego itp.

wychowawcy klas I-VIII, opiekun SU

 

 

 

 

wrzesień 2019

maj 2020

 

 

 

cały rok

VI.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

– Bezpieczne korzystanie z Internetu

 

 1. Współredagowanie przez uczniów szkolnej strony internetowej.

 

 1. Doposażenie biblioteki szkolnej w literaturę i czasopisma informatyczne.

 2. Udostępnianie uczniom poza lekcjami: zapoznawanie z problematyką licencji, certyfikatów, praw autorskich, legalności oprogramowania, ze zjawiskiem i konsekwencjami ze zjawiskiem i konsekwencjami tzw. „cyberprzemocy”.

 3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć komputerowych.

 4. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli,

 5. Kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów,

 6. Bezpieczeństwo w Internecie – kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania zasad ochrony osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości cyfrowej, bezpieczne użytkowanie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

nauczyciel l informatyki

cały rok szkolny

VII.

Wdrażanie uczniów

do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 1. Realizowanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

 2. Organizowanie na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć:

- sportowo-rekreacyjnych,

3. Udział uczniów w zawodach i masowych

imprezach rekreacyjno-sportowych w

szkole i na terenie gminy.

dyrektor, pielęgniarka, nauczyciel przyrody, nauczyciel WF

cały rok szkolny

VIII.

Kształtowanie postaw patriotycznych – uczniowie znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej

i światowej.

 1. Działalność sekcji historycznej -, współpraca z IPN,

 2. Poznawanie sylwetek wielkich Polaków, utożsamianie się z ich postawami oraz działalnością

dyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawcy klas

cały rok szkolny

IX.

Kształcenie zawodowe ucznia oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 1. Opracowanie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, a na jego podstawie program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

 2. Udział uczniów w programach przedsiębiorczości i imprezach oferowanych przez pracodawców w szkole i na terenie gminy.

 3. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji poprzez poznanie wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz itd.

dyrektor, nauczyciel - doradca zawodowy

cały rok szkolny

X.

Współpraca

szkoły

ze środowiskiem lokalnym

 

 1. Rozpoznanie potrzeb środowiska w zakresie współpracy ze szkołą;

 2. Wzmocnienie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców ze środowiskiem lokalnym – organizacja pikników środowiskowych, rodzinnych

 3. Współpraca z Radą Rodziców

 4. Kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami w gminie i poza nią

 

nauczyciele klas I-VIII

cały rok

 

XI.

Motywowanie

nauczycieli

do osiągania

mistrzostwa

osobistego poprzez

rozwój

i doskonalenie

zawodowe.

 

 1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 2. Opracowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb szkoły i nauczycieli.

 3. Poznawanie przez nauczycieli najnowszej wiedzy z zakresu nauczania, wychowania i psychologii.

 4. Doskonalenie umiejętności w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami – przeprowadzanie lekcji koleżeńskich, zajęć otwartych, (dzielenie się doświadczeniami, samokształcenie)

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

 

wrzesień 2019

 

 

 

w ciągu roku

 

XII.

Rozwój bazy

szkoły.

 

 1. doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne;

 2. Systematyczne uzupełnianie księgozbioru w bibliotece szkolnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;

 3. Uzupełnienie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy;

 

dyrektor,

w ciągu roku

 

XIII.

Kultywowanie

tradycji szkoły.

 

 1. Organizacja uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych oraz Święta Szkoły;

 2. Przygotowanie uczniów do świętowania ważnych rocznic państwowych;

 3. Prowadzenie kroniki szkoły;

 4. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych, kultywujących tradycje szkolne z udziałem rodziców.

 5. Organizowanie kiermaszów oraz zbiórek na cele charytatywne;

 6. Udział w akcjach charytatywnych np. „ Pola Nadziei", „Góra grosza” i innych.

 

wychowawca klasy I,

SU, wszyscy nauczyciele, wyznaczony nauczyciel (kronikarz)

zainteresowani nauczyciele oraz SU

nauczyciele świetlicy

 

październik 2019

luty 2020

 

 

według kalendarza

uroczystości szkolnych np. 1 września, 1 listopada, 11 listopada, 3 maja

 

cały rok

XIV.

Zapewnienie

bezpieczeństwa w szkole

 1. Uświadamianie uczniom i rodzicom zagrożeń wynikających z życia we współczesnym świecie: narkotyki, dopalacze, samobójstwa, alkohol, nikotyna, Internet.

 2. realizacja projektów i tematów z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki agresji i przemocy w szkołach.

 3. udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych.

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego.

 5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w szkole poprzez:

 • aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych,

 • badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów,

 • reagowanie wszystkich pracowników na łamanie przyjętych w szkole zasad i reguł, akty wandalizmu,

 • wyciąganie konsekwencji wobec uczniów, którzy swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych,

 • przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów pracy szkoły,

 • współpracę z instytucjami wspomagającymi działania szkoły w tym zakresie: policją, strażą miejską, strażą pożarną, sądem rodzinnym, PPP,

 • zapewnienie opieki medycznej,

 • uwzględnienie w planach pracy wychowawczej tematu: „Bezpieczna droga do szkoły”

 • Wdrożenie programu szkolnego „Bezpieczni przez cały rok”.

 

wychowawcy

i nauczyciele kl. I-VIII, wychowawcy, pedagog, zaproszeni prelegenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie stopnia realizacji planu odbędzie się poprzez monitorowanie:

 

 • badanie dokumentacji: programów, planów wynikowych, planów pracy, wyników klasyfikacji, protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów i badań osiągnięć edukacyjnych,

 • obserwację działań nauczycieli i uczniów,

 • badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych,

 • analizę: Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, klasowych planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga, sprawozdań nauczycieli, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,

 • analizę: udziału rodziców w życiu szkoły, protokołów Rady Rodziców.

 

Program zaakceptowano do realizacji uchwałą rady pedagogicznej w dniu 25 września 2019r.