PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

Szkoły Podstawowej J. Słowackiego

 w Babicach roku szkolnym 2019/2020  

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 1. Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zdrowe życie.

Nauczyciele budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach obejmuje wszystkie działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, prowadzącym do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  psychicznej społecznej, oraz duchowej. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Niniejszy program wychowawczo – profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: pedagoga, pielęgniarki szkolnej oraz pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 1. Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i  urzeczywistnianiu ich. Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 • Obowiązujące akty prawa
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Ustawa Karta Nauczyciela
 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

 1. Przy opracowaniu programu uwzględniono:
 • obowiązujące przepisy prawa
 • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju
 • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, samorządność itp.)
 • identyfikacji środowiska lokalnego
 • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).
 1. Charakterystyka absolwenta

 Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent kończący szkołę: 

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu
 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie
 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania
 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania
 • jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią
 • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata
 • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym
 • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy
 • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.
 1. Program określa działania w wydzielonych obszarach:
 2. a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz duchowej.
 3. b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 4. c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.
 5. d) Działaniach profilaktycznych wspierających  uczniów:

w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne, szczególnie tych, którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych oraz u których występuje podejrzenie stosowania używek.

 

 Uczestnicy programu

 Dyrekcja:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły

Pedagog szkolny:

 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
 • ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich,
 • w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • diagnozuje problemy wychowawcze, poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 • doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

Nauczyciele:

 • Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych,
 • świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

 Wychowawcy klas:

 • wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców,
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą
 • warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,
 • nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie,

Rodzice:

 • rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 • powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,

Uczniowie

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności  w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

VII.Diagnoza zagrożeń

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej korzystamy z:

 • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej
 • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie
 • analiza dokumentacji szkolnej,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • brak motywacji do nauki
 • zachowania dyskryminacyjne
 • niskie potrzeby edukacyjne
 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń - uczeń,
 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów,
 • niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami,
 • w większym zakresie należy przedstawić uczniom Prawa Dziecka, a także zagadnienia związane z cyberprzemocą,
 • rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości. 

VIII.            Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2019 – 2020

 1. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą. 

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

 

- Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

- Realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- Prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

- Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ, Techniki

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych. 

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.  

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły). 

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym .

5. Doskonalenie umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej.

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca) 

 

- Propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo.

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”

- Propagowanie idei profilaktycznych związanych z zapobieganiem HIV i AIDS

- Konsultacje ze specjalistami

- Film edukacyjny

  

 1. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych            (klub, drużyna, wspólnota). 

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
i autorytetami

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania 
w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.  

2. Prowadzenie pogadanek dla rodziców o na temat bezpiecznego internetu i kontroli rodzicielskiej.

 

 

- Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

– Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia z informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

 

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie. 

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

 

- Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu

 

 

 1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych. 

 

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

- Zajęcia z pedagogiem szkolnym

- Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały 

- Gazetki edukacyjne

- Organizowanie indywidualnych kontaktów
z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami

- Realizacja zagadnień na lekcjach religii

- Realizacja treningu asertywności

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. 

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego. 

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. 

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

- Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

- Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

- Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, Wychowaniu do życia w rodzinie

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

- Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

- Udział w akcjach charytatywnych i wolontariat

 

  

 1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

5. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

-  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

- Organizacja spotkań z Policjantem.

- Konsultacje z pedagogiem.

- Realizacja zagadnień na zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

- Filmy edukacyjne  i  materiały. 

- Gazetki edukacyjne.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach.

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym. 

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu. 

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego, wdż.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji w sieci.

- zajęcia z asertywności. 

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking? 

 

 1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

 

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Odpowiedzialni za realizację zadań

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

 

1. Praca sekcji i innych organizacji.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 

3. Realizacja programów „Szklanka mleka” , „Owoce i warzywa w szkole”

4. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

5. Gazetki tematyczne.

6. Organizacja zawodów sportowych.

10. Badania przesiewowe.

12. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych w klasach I-III.

13. Zajęcia z logopedii.

14. Zajęcia dodatkowe: SKS.

15. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

Opiekunowie sekcji

- organizatorzy konkursów

Dyrekcja/ nauczyciele

 

- wychowawcy klas

- nauczyciele koordynatorzy projektów

- pielęgniarka szkolna.

- nauczyciele

- logopeda

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

- nauczyciele, wychowawcy

2. Zapoznanie
 z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

2. Pogadanki z pielęgniarką  na spotkaniach
z rodzicami.

4. Program  profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

10. Realizacja działań promujących zdrowie.

11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

13. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

14. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

15. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

 

 

1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy  (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

2. Organizacja konkursu na temat używek dla uczniów klas IV-VIII.

3. Organizacja konkursów na temat narkomanii,  dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI-VIII.

4. Gazetki ścienne.  

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach. 

pielęgniarka szkolna

 

 

.

Nauczyciele

Nauczyciele /wychowawcy

 

- pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

Nauczyciele /wychowawcy

 

GOPS

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele/wychowawcy

pedagog/pielęgniarka

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

1. Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. 

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas/wychowawcy

 

 

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.        

1.Egzekwoawanie od uczniów znajomości form dobrego zachowania.

2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia).

 

 

Nauczyciele/wychowawcy

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

- agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie przez uczniów zbioru zasad obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą. 

4. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania. 

5. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

6. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

 

 

Pedagog/wychowawcy klas

policjant

 

III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Współpraca z ratownikami medycznymi. 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

6. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

7. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

 

 

 

2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie wad i zalet korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.. 

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców..

4. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.             

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

- spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

- co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia

- diagnozowanie środowiska.

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami

- gazetki tematyczne. 

 

 

 

 

nauczyciele/wychowawcy

policja

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur. 

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Edukacja patriotyczna - organizacje uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym. 

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

- uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

- składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu. 

 

 

 

 

Nauczyciele/wychowawcy.

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne. 

 

Nauczyciele

Organizacja działań dla rodziców 

 

Zadania

Formy realizacji

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

 

 

- Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

- Współpraca z odpowiednimi organami  w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

 

- Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami 

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem. 

 

Organizacja działań dla nauczycieli

 

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia. 

- Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na tematy wychowawczo – profilaktyczne

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych o tematyce profilaktyczne i wychowawczej

 

 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole. 

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

- Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki. 

 1. Ewaluacja programu – będzie polegała na:

            Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

 Sposoby i środki ewaluacji:

 - obserwacja i analiza zachowań uczniów,

 - obserwacja postępów w nauce,

 - frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

 - udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

 - obserwacja zachowania uczniów,

 - analiza dokumentacji szkolnych,,

 - analiza dokumentacji wychowawców,

 - analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

 - rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

 - wytwory uczniów,

 - analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

 Działania ewaluacyjne będą polegały na:
* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

 *opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

 *zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

 Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu.