Regulamin Konkursu 

na prezentację multimedialną

o małych i dużych podmiotach ekonomii społecznej

 

 • 1 Konkurs jest organizowany w ramach mikrograntu

„Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży”

w projekcie NAVIGATOR .

 

 • Organizator konkursu: Parafialny Klub Sportowy UNUM w Babicach,

Współorganizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Urząd Gminy Krzywcza
Informacji udziela: Małgorzata Chruścicka, SP Babice i PKS UNUM,

tel. 16 671 12 04.

 

 • Cele konkursu:

- prezentacja lokalnych i ogólnokrajowych podmiotów ekonomii społecznej,

- pobudzenie wyobraźni biznesowej i przybliżenie wiedzy o ekonomii społecznej wśród dzieci
i młodzieży,

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;

- promowanie talentów młodzieży;

- tworzenie trwałej więzi ze szkołą;

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

 • Uczestnicy konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. a) uczniowie klas IV – VI SP z terenu Parafii Babice,
 2. b) uczniowie klas VII – VIII SP z terenu Parafii Babice.
 • Warunki przystąpienia do Konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału na załączonej karcie zgłoszeń
i przygotowanie prezentacji multimedialnej o działalności różnych podmiotów ekonomii społecznej, np. o OSP, KGW, stowarzyszeniach, grupach nieformalnych np. o chórze itp. zarówno tych działających na terenie Gminy Krzywcza, jak i tych funkcjonujących poza obszarem Gminy Krzywcza.

 • Sposób przygotowania prac: 
 1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
 4. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 5. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 7. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 8. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
 1. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie

do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. 

 • Zasady oceny przygotowanych prac:

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:

 1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
 5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronach Organizatorów. 

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

 • Nagrody:

1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom w każdej kategorii wiekowej.

 1. Laureaci konkursu otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy
  z podziękowaniami za udział w konkursie,
 2. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania. 
 • Termin i miejsce konkursu 
 1. Nośnik (płyta CD/DVD/pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą zgłoszeniowa i oświadczeniem – załącznik 1 do Regulaminu należy umieścić w zaklejonej kopercie i dostarczyć do przedstawiciela organizatora: Małgorzata Chruścicka (Dyrektor SP Babice) do 8 maja 2019 r.

 Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podany uczestnikom konkursu.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza
  i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Babicach.
 2. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości można je będzie odebrać do końca maja 2019 roku. Po upływie tego terminu nagrody nieodebrane stają się własnością

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

 

 

Organizatorzy

 Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszeniowa

 w konkursie na prezentację multimedialną o małych i dużych podmiotach ekonomii społecznej
w ramach mikrograntu „Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży”

w projekcie NAVIGATOR

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………..

 

Nazwa, adres i telefon szkoły: ………………………………………………………………………….

 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………..

 

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….……………………………………..

 

Podpis nauczyciela prowadzącego .........................................................................................................

 

Oświadczenie

 

 1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełne prawa autorskie.
 2. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339 z pózn. zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

dziecka:……………………………………………………………………………………….…..     przez Organizatora Konkursu na prezentację multimedialną o małych i dużych podmiotach ekonomii społecznej w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu.

Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas realizacji projektu „Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży” przez PKS UNUM w Babicach oraz instytucje współpracujące przy realizacji projektu (Urząd Gminy Krzywcza, Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Publiczną Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Bachowie.

INFORMACJA

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Parafialny Klub Sportowym UNUM w Babicach, Babice 54, a także instytucje współpracujące przy realizacji projektu tj. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Babice 28, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, Bachów 43, Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36.

2.Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania projektu.

3.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

4.Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………….. 

Miejscowość, data: …………………………