Regulamin Konkursu  Plastycznego

na plakat promocyjny dotyczący ekonomii społecznej

 • 1 Konkurs jest organizowany w ramach mikrograntu

„Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży”

w projekcie NAVIGATOR .

 

 • Organizator konkursu: Parafialny Klub Sportowy UNUM w Babicach,

Współorganizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Urząd Gminy Krzywcza
Informacji udziela: Małgorzata Chruścicka, SP Babice i PKS UNUM, tel. 16 671 12 04.  

 • Cele konkursu:

- prezentacja lokalnych i ogólnokrajowych podmiotów ekonomii społecznej (np. OSP, KGW, stowarzyszeń, fundacji itp.),

- pobudzenie wyobraźni biznesowej i przybliżenie wiedzy o ekonomii społecznej wśród dzieci
i młodzieży,

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

-rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

- pobudzenie twórczej wyobraźni u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

- promowanie talentów młodzieży;

- tworzenie trwałej więzi ze szkołą; 

 • Uczestnicy konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. a) uczniowie klas 0 – III SP z terenu Parafii Babice,
 2. b) uczniowie klas IV – VI SP z terenu Parafii Babice,
 3. b) uczniowie klas VII – VIII SP z terenu Parafii Babice .
 • Warunki przystąpienia do Konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału na załączonej karcie zgłoszeń
i dostarczenie pracy plastycznej w terminie nieprzekraczalnym do 8 maja 2019 r. do przedstawiciela organizatora – p. Małgorzaty Chruścickiej. 

 • Sposób przygotowania prac:  

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w dowolnej formie i technice promującego działalność podmiotów ekonomii społecznej. 

 • Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

-          zgodność przekazu pracy z celem konkursu,

-          walory artystyczne i estetyczne,

-          pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej.

 Nagrody:

1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie najlepszym pracom w każdej kategorii wiekowej.

 1. Laureaci konkursu otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy z podziękowaniami za udział w konkursie,
  3. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania.

 Termin i miejsce konkursu

 1. Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w terminie do 8 maja 2019 r.  do przedstawiciela organizatora – p. Małgorzaty Chruścickiej.

 Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podany uczestnikom konkursu.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza
  i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Babicach.
 2. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości można je będzie odebrać do końca maja 2019 roku. Po upływie tego terminu nagrody nieodebrane stają się własnością

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

 Organizatorzy  

 Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszeniowa  w konkursie plastycznym na plakat promocyjny dotyczący ekonomii społecznej


w ramach mikrograntu „Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży”

w projekcie NAVIGATOR

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………..

 

Nazwa, adres i telefon szkoły: ………………………………………………………………………….

 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………..

 

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….……………………………………..

 

Podpis nauczyciela prowadzącego .........................................................................................................

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas realizacji projektu „Promujemy ekonomię społeczną wśród dzieci i młodzieży” przez PKS UNUM w Babicach oraz instytucje współpracujące przy realizacji projektu (Urząd Gminy Krzywcza, Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Publiczną Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Bachowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Parafialny Klub Sportowym UNUM w Babicach, Babice 54, a także instytucje współpracujące przy realizacji projektu tj. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Babice 28, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, Bachów 43, Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36.

2.Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania projektu.

3.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

4.Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………….. 

 

Miejscowość, data: …………………………