REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

w Publicznej Szkole Podstawowej  im. J. Słowackiego w Babicach

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez dyrektora  harmonogramem oraz w przypadku zastępstw zgodnie z zapisem w księdze zastępstw.

 3. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy przypadków gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był   w stanie zapobiec wypadkowi).

4. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:

 1) szatnia,

 2) korytarze,

 3) toalety,

 4) schody

 5) plac zabaw (w miesiącach wiosennych i letnich, w dniach słonecznej  pogody),

Dyżur rozpoczyna się o godz. 710, a kończy 10 minut po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole.

5.  W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.

 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce dyżuru.

 2. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.

 3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania (uzgodnienia) o tym fakcie dyrektora.

4. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie.

5. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie dyżurowania – przestrzegania regulaminu zachowania uczniów w czasie przerw.

6. W sytuacjach szczególnych, wypadek lub nagłe zachorowanie, nauczyciel dyżurny ma obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu zapewnienia uczniom jak najszybszej pomocy medycznej zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 18.10.2010 r. z póź. Zmian. W sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej strefie, zapobiega wandalizmowi. Szczególnie zwraca uwagę na wszelkie przejawy dewastacji mienia i w miarę możliwości ustala winnego powstałej szkody oraz zgłasza dyrektorowi.

8. Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia regulaminu zachowania się podczas przerw wychowawcy klasy.

9. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

10. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku współpracuje z woźnym. Nie dopuszcza do przebywania osób postronnych w budynku podczas przerw.

 11. Nauczyciel pełniący dyżur ma prawo ustalić powody obecności w szkole (a w razie potrzeby personalia) nieznanych osób, jak również udzielić informacji interesantom przychodzącym do szkoły.

12. W harmonogramie dyżurów mogą być zlecone dodatkowe obowiązki wynikające z doraźnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem uczniów.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim  i korytarzu.

 2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.