REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Juliusza Słowackiego
W BABICACH

 


I. Postanowienia ogólne
                                                                      §1
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym podstawowej struktury szkolnej. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członek zarządu oraz opiekun delegowany przez Radę Pedagogiczną..

                                                                     §2
1.Zarząd oraz opiekun SU wybierany jest na okres jednego roku szkolnego, przez wszystkich uczniów w głosowaniu tajnym.
2.Wybór składu Zarządu SU dokonuje się spośród uczniów szkoły

II. Zadania, obowiązki i prawa SU
                                                                     §3
1.Zarząd SU wykonuje zadania, które sam uchwalił lub zostały mu nadane przez inne organy szkoły.
2.Do kompetencji Zarządu SU należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności SU, zgodnie ze statutem Szkoły.
3.Do zadań Zarządu SU należą w szczególności:
a. kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego,
b. reprezentowanie SU wobec nauczycieli, uczniów i innych osób,
c. gospodarowanie majątkiem SU,
d. powoływanie do prac sekcji SU,
e. zwoływanie zebrań SU,
f. na półrocze i koniec roku Zarząd SU składa sprawozdanie ze swej działalności na apelu szkolnym,
g. organizowanie apeli raz w miesiącu oraz zebrań i innych uroczystości w miarę potrzeby,
h. opracowanie własnego całorocznego planu pracy,
i. raz w miesiącu przyjmowanie sprawozdań z działalności sekcji i samorządów klasowych od ich przewodniczących,
j. wnioskowanie o skreślenie danego członka SU,
k. propagowanie swojej działalności na gazetkach ściennych, gazetkach drukowanych oraz innych formach.

                                                                        §4
Nad działalnością Zarządu SU czuwa opiekun, który jest reprezentantem Rady Pedagogicznej

                                                                        §5
Członkowie Zarządu SU są zobowiązani brać czynny udział w pracach Zarządu. Przewodniczący, opiekun oraz inni członkowie SU mogą zwrócić się na zebraniu plenarnym SU o odwołanie członka, który uchyla się od udziału w pracach samorządu lub który swoim zachowaniem naraża na szwank dobro SU. Jest to sprawa ostateczna, stosowana w przypadku wyczerpania się wszystkich innych możliwości perswazji na danego członka.

                                                                      §6
Zarząd SU obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzeniem kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

                                                                      §7
1.Opiekun Zarządu SU ma prawo udziału w zebraniach z głosem doradczym w sprawach organizacyjnych .Opiekun ma wgląd we wszystkie dokumenty SU.
2.W zebraniach Zarządu SU mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd lub opiekuna.
                                                                      §8
1.Zebrania Zarządu SU muszą być protokołowane. Protokół sporządza się w toku zebrania.
2.Protokół powinien zawierać:
a. numer, datę, miejsce zebrania
b. nazwiska obecnych i nieobecnych członków Zarządu oraz innych osób biorących udział w zebraniu.
c. przebieg zebrania, teksty wniosków i uchwał
d. czas trwania zebrania
3.Protokół podpisują wszyscy obecni na zebraniu.
4.Protokół sporządza sekretarz
5.Protokół pisany jest w specjalnym zeszycie protokołów.


III. Zadania członków SU.
                                                                     §9

1.Przewodniczący zarządu organizuje pracę SU, kieruje bieżącymi sprawami Samorządu oraz reprezentuje go w kontaktach z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami.
2.Do zadań przewodniczącego SU należy w szczególności :
1) kieruje pracami SU,
2) prowadzi apele szkolne
3) zwołuje posiedzenia zarządu,
4) przewodniczy obradom zarządu,
5) nadzorowanie wykonywania uchwał i zarządzeń,
6) podpisywanie korespondencji i dokumentów SU.

                                                                    §10
Zastępca przewodniczącego Zarządu SU wykonuje zadania powierzone mu przez przewodniczącego, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca sprawuje funkcję przewodniczącego w razie jego nieobecności.

                                                                    §11
Do zadań sekretarza SU należy:
a. protokołowanie posiedzeń zarządu SU i innych zebrań,
b. organizowanie posiedzeń Zarządu, zebrań plenarnych oraz wyborów do SU,
c. prowadzenie książek protokołów i dziennika korespondencji,
d. prowadzenie ewidencji uchwał zarządzeń oraz ich podawanie do wiadomości nauczycieli i uczniów,
e. prowadzenie teczek pism wypływających i wysyłanych.

                                                                    §12
1.Skarbnik Zarządu SU w porozumieniu z przewodniczącym kieruje gospodarką finansową
2.Do zadań skarbnika należy w szczególności:
a. razem z przewodniczącym odpowiada za sprawy finansowe SU,
b. czuwa nad prawidłową gospodarką majątku za co osobiście odpowiada,
c. prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków.

                                                                   §13
Członek zarządu SU wykonuje zadania powierzone mu przez przewodniczącego lub innych członków zarządu zgodnie z ich wskazówkami i poleceniami.