REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.Świetlica zapewnia opiekę wszystkim dzieciom zwłaszcza dojeżdżającym oczekującym na odjazd autobusu.

2.Rodzice są zobowiązani wypełnić „Kartę zgłoszenia do świetlicy”.

3.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

4.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

5.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

6.Gry planszowe wydaje nauczyciel.

7.Komputery i pozostały sprzęt uruchamia nauczyciel.

8.Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek dbać i szanować o wyposażenie świetlicy w razie uszkodzeń i zniszczeń dokonanych przez dzieci koszty  finansowe ponoszą rodzice.

9.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się również na boisku szkolnym.

10.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych,MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domów.

11.Za zagubione telefony,MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

12.Świetlicę można opuszczać tylko za zgodą nauczyciela.

13.Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

14.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, która ma pisemne upoważnienie od rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

15.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie należy zwracać się do nauczyciela.

 

 

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 

1.Obowiązkiem każdego ucznia jest kulturalne zachowywanie się w czasie zajęć świetlicowych.

2.Do koleżanek i kolegów mówię zawsze po imieniu.

3.Przebywając w świetlicy tworzymy przyjazną atmosferę, używając słów grzecznościowych proszę, przepraszam, dziękuję, jesteśmy uprzejmi wobec wszystkich pracowników szkoły.

4. Przebywając w świetlicy uczniowie wykonują polecenia nauczyciela.

5.Unikam konfliktów.

6.Przyznam się gdy popełnię błąd.

7.Przeproszę tych którym sprawiłem przykrość.

8.O każdym złym zachowaniu natychmiast zawiadamiam nauczyciela.

9.W czasie odrabiania lekcji należy zachować  ciszę i spokój szanując pracę innych.

10.Zachowanie ucznia, niezgodne z regułami może być odnotowane przez nauczyciela  w dzienniku zajęć świetlicowych w rubryce uwagi.

11.Chętnie pomagam koleżance i koledze w nauce przedmiotu, z którego jestem dobry.

13.Uszanuję inność koleżanek i kolegów ( kolor skóry, wiara, ubiór…)

14.Dbam o porządek zajęć świetlicowych i po ich zakończeniu.

15.Dbam o własną kulturę zachowania także na podwórku, na boisku szkolnym, w autobusie, podczas wyjazdów do kina, teatru, wycieczek szkolnych, podczas zabaw i dyskotek szkolnych.