Samorząd uczniowski

(statut szkoły)

 

§ 10.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

 

SOSA FILIP - przewodniczący

ZALESKA ALEKSANDRA – zastępca przew.

KAZIENKO LAURA - sekretarz