Projekt pn. „Szkoły marzeń” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0009/17-00.

 

27 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Krzywcza zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.: „Szkoły marzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem w Ruszelczycach Ruszelczyce 14b 37-755 Krzywcza i Stowarzyszeniem Dla Edukacji w Reczpolu Reczpol 150 37-755 Krzywcza.

Celem Projektu jest poprawa jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkół Podstawowych w Krzywczy, Babicach, Reczpolu, Bachowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny i TIK, indywidualizację wsparcia U, rozwój kompetencji kluczowych wśród 275U oraz kompetencji 49N, do końca czerwca 2019 roku.

 Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół i stanowią próbę ich rozwiązania. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu – od 2 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 634 916,83 zł

Kwota dofinansowania: 589 904,20 zł

Wkład własny Gminy Krzywcza (niepieniężny) – 45 012,63,00 zł 

Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn  są uczniowie, uczennice  i nauczyciele:

v  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie,

v  Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach,

v  Szkoły Podstawowej im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

v  Szkoły Podstawowej w Reczpolu

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli z następującego zakresu:

v  szkolenie doskonalące w zakresie poznania zasad efektywnej nauki, zapamiętywania informacji w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurologii mózgu i funkcjonowania procesów poznawczych człowieka;

v  szkolenie z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji uczniów i włączenia do nauczania przedmiotowego;

v  szkolenie dla nauczycieli z przedmiotów przyrodniczych z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie prowadzenia zajęć na bazie eksperymentu, z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych;

v  szkolenie dla nauczycieli - metody pracy z uczniami ze SPE.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic z następujących przedmiotów:

  •   Zajęcia pozalekcyjne „Uczę się szybciej”(dotyczy klas I-III SP);
  •  Zajęcia pozalekcyjne „Poliglota” (dotyczy klas I-III SP),
  •  Zajęcia pozalekcyjne „Ścisły umysł”,
  •   Zajęcia pozalekcyjne „Poliglota”,
  •   Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych,
  •   Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności przyrodniczych,
  •   Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
  •  Wsparcie logopedyczne

 

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły objęte projektem zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, przyrodniczej i geograficznej, sprzęt TIK – laptopy, monitory  interaktywne, pomoce do zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.