ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Krótka prezentacja świetlicy szkolnej

Szkoła nasza docenia wychowawczą rolę świetlicy szkolnej. Świetlica na terenie Szkoły Podstawowej w Babicach rozpoczęła swoją działalność od 2008r. Świetlica zajmuje jedno duże pomieszczenie na II piętrze a w 2010r.roku  została  doposażona w nowy sprzęt  multimedialny. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Swoimi działaniami świetlica obejmuję wszystkich uczniów naszej szkoły od oddziałów pięciolatków i sześciolatków do dzieci  z  klas I, II, III, IV, V, VI. Nadzór nad realizacją celów i zadań świetlicy szkolnej pełni wychowawca świetlicy Marta Jasińska organizując jej pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem pracy.

 Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje:

- opiekuńcze

- wychowawcze

- dydaktyczne

I.  FUNKCJE OPIEKUŃCZE

 •  w czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia bezpieczeństwo
 • udziela pomocy i rady w każdej sytuacji a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia
 • stwarza możliwości nauki własnej
 •  organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

II. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

 • kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym
 • rozwija i kształtuje zainteresowania
 • rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

 • Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych
 • rozwija zainteresowania i zdolności ucznia
 • organizuje konkursy i inscenizacje
 • kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, własnej postawy

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są następujące zajęcia:

- czytelnicze

- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu

- plastyczno-techniczne

- logiczno poznawcze

- odrabianie lekcji

- spacery

- pogadanki tematyczne

Świetlica szkolna przez cały rok szkolny włącza się do organizacji imprez szkolnych przez Samorząd Szkolny takich jak: Akcja ,,Sprzątanie świata”, ,,Góra grosza”, Andrzejki,  Mikołajki, Wigilia szkolna, Zabawa karnawałowa, liczne akademie  z okazji różnych uroczystości, rajdy, wycieczki, dyskoteki.