Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ucznia w projekcie „Szkoły marzeń”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Szkoły marzeńwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 2. Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36.
 3. Partnerami projektu są:
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach, Ruszelczyce 14b, 37-755 Krzywcza;
 • Stowarzyszenie Dla Edukacji w Reczpolu, Reczpol 150 37-755 Krzywcza.
 1. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Krzywcza 37-755 Krzywcza 36.
 2. Okres realizacji projektu: 02.07.2018-30.06.2019 r.
 3. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu.

 

 • 2

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

 1. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące skróty:
 2. Projekt – projekt Szkoły marzeń realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 3. Lider Projektu – Gmina Krzywcza;
 4. Partnerzy projektu – Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach;
 5. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoły marzeńwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 6. Uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu

 1. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (uczeń/uczennica) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.
 2. Zespół projektu – grupa osób odpowiedzialna za prawidłową i skuteczną realizację projektu, złożona z:

– kierownika Projektu, osoby ds. rozliczeń Projektu, po stronie Lidera oraz szkolny koordynator po stronie Partnera;

 1. Komisja rekrutacyjna – powołany w każdej szkole 3-osobowy zespół, w którego skład wejdą: przedstawiciel zespołu projektu, 2 nauczycieli lub nauczyciel i pedagog, dokonujący oceny złożonych dokumentów uczestnictwa w projekcie.
 2. Skróty stosowane w Regulaminie:

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

SP – szkoła podstawowa,

SPBc – Szkoła Podstawowa w Bachowie,

SPBb – Szkoła Podstawowa w Babicach,

SPK – Szkoła Podstawowa w Krzywczy

SPR – Szkoła Podstawowa w Reczpolu,

 

 • 3

CELE PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej SP w Krzywczy, Babicach, Reczpolu, Bachowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny i TIK, indywidualizację wsparcia U, rozwój kompetencji kluczowych wśród 275U (130dz) oraz kompetencji 49(43K) N, do końca czerwca 2019 roku.
 2. Cele szczegółowe projektu dotyczące ucznia: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy kładąc nacisk na rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • 4

GRUPA DOCELOWA

 1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice
  następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu

 1. Projektem objętych zostanie 275 uczniów (w tym 130 dziewcząt), w tym:

– SPBc: 36 uczniów (… dziewcząt);

– SPBb: 105 uczniów (… dziewcząt);

– SPK: 76 uczniów (… dziewcząt);

– SPR: 58 uczniów (… dziewcząt)

 • 5

GŁÓWNE FORMY WSPARCIA

 1. W ramach projektu uczestnicy (uczniowie) będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka; przyroda; język obcy - angielski; zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z informatyki);
 • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • wyjazd edukacyjny.
 1. Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów i nauczycieli – zakup wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz sprzętu TIK. 
 • 6

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 1. Sposób rekrutacji przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami równych szans w tym równości płci.
 2. Za proces rekrutacji uczniów w projekcie odpowiedzialni będą szkolni koordynatorzy (dyrektorzy).
 3. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie www Urzędu Gminy Krzywcza oraz szkół objętych projektem.
 4. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób otwarty z indywidualnym uwzględnieniem możliwości dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a tym samym umożliwiającym wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.
 5. Rekrutacja ma charakter zamknięty – wsparciem projektu mogą zostać objęci tylko uczniowie szkół wymienionych w 1 ust. 6 niniejszego regulaminu.
 6. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez akcję informacyjną na terenie Gminy Krzywcza, w szkołach poprzez ogłoszenia, rozwieszenie plakatów, umieszczenia na stronie internetowej projektu i partnerów informacji o możliwości skorzystania z projektu oraz informacji o projekcie w trakcie spotkań z rodzicami.
 7. Dyrektorzy szkół przeprowadzą w szkołach spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.

 

 • 7

ZASADY REKRUTACJI

 1. Nabór uczestników projektu trwał będzie w terminie do 07 września 2018r.
 2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników poszczególnych grup wsparcia.
 3. Pod względem merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe uczniów oceni komisja rekrutacyjna, działająca zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:
 • zajęcia z języka angielskiego „Poliglota”, zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych”, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności przyrodniczych, zajęcia z matematyki „Ścisły umysł”, klasy IV-VIII:

Przy rekrutacji będą brane następujące kryteria merytoryczne:

 1. uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt;
 2. uczniowie pochodzący z rodzin która pozostaje pod opieką GOPSu – 4 pkt
 3. ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu, na które zapisuje się uczeń: ocena 2-3 – 3 pkt, ocena 4 – 2 pkt, ocena 5 – 1 pkt;
 • zajęcia „Uczę się szybciej” oraz zajęcia „Poliglota” dla klas I-III:

kryteria rekrutacji które będą brane pod uwagę na: posiadanie orzeczenia/opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – 5 pkt, uczniowie potrzebujący wsparcia dydaktyczno-wyrównawczego, którzy będą wskazani przez wychowawcę – 3 pkt

 • pierwszeństwo do udziału w projekcie mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz uczniowie pochodzący z rodzin które pozostają pod opieką GOPSu
  1. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu każdy kandydat złoży w okresie rekrutacji w sekretariacie szkoły której jest uczniem lub biurze projektu. Wymagane dokumenty należy złożyć opatrzone podpisem własnoręcznym oraz rodzica lub opiekuna prawnego w wersji papierowej. Zgłoszenia w innej formie nie będą brane pod uwagę.
  2. Złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.
  3. W przypadku złożenia niekompletnych lub źle wypełnionych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Regulaminu, osoba odpowiedzialna za rekrutację w projekcie ma prawo wezwać telefonicznie, mailowo lub listownie osobę ubiegającą się o uczestnictwo w projekcie do uzupełnienia lub korekty dokumentów w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odebrania wezwania.
  4. Jeżeli osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie nie uzupełni dokumentów w wymaganym terminie to jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
  5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie kompletne i poprawnie wypełnione wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
  6. Każdy przyjmowany formularz zgłoszeniowy zostanie opatrzony datą wpływu.
  7. Kwalifikacja osób do projektu dokonywana będzie na podstawie analizy przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz w dalszej kolejności na podstawie przyjętych kryteriów merytorycznych.
  8. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników poszczególnych form wsparcia.
  9. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę dostępnych miejsc na wybraną formę wsparcia – utworzone zostaną listy rezerwowe.
  10. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
  11. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie kandydaci zostaną poinformowani przez szkolnego koordynatora (dyrektora).
  12. Wyniki rekrutacji będą dostępne w:
 • sekretariatach szkół objętych projektem
 • biurze projektu
  1. Uczniowie i uczennice, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w danej formie wsparcia, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników danej formy wsparcia, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej.
  2. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału
   w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

 

 • 9

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnikami form wymienionych w § 5 które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełnią następujące warunki:
  • zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie 7;
  • wypełniły, podpisały, dostarczyły do sekretariatu szkoły lub do biura projektu, formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
  • podpisanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z oświadczeniem uczestnika o przynależności do grupy docelowej projektu;
  • podpisały oświadczenie uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
  • podpisały umowę uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu;
  • podpisały oświadczenie uczestnika Projektu w chwili przystąpienia do projektu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 2. Osoba zakwalifikowana do projektu może zrezygnować z udziału w projekcie przed złożeniem oświadczenia uczestnika Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz umowy uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w trakcie trwania wsparcia wskazanego w 5, Lider projektu ma prawo do nałożenia na Uczestnika kary umownej w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom na wsparcie Uczestnika w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany/a jest do dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Lidera Projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez Lidera w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Lidera Projektu staje się wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go uczestnikowi projektu.

 

 • 10.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Osoba, która otrzyma zakwalifikuje się do udziału w projekcie i podpisze umowę uczestnictwa w projekcie, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik Projektu ma prawo do:
 • udziału w bezpłatnych formach wsparcia wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu;
 • wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych;
 • korzystania z materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu;
 • otrzymania zaświadczeń/certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji poprzez udział w formach wsparcia wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu.
  1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
 • regularnego i osobistego uczestnictwa w zajęciach i szkoleniach;
 • w przypadku nieobecności na danej formie wsparcia Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą dany rodzaj wsparcia o przyczynie nieobecności;
 • rzetelnego przygotowywania się do zajęć, zgodnie z wymogami;
 • informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu;

 

 • 11

MONITORING UCZESTNIKÓW

W celu przeprowadzenia procesu monitoringu uczestnicy w projekcie są obowiązani do:

 • udzielania informacji na temat realizowanych zadań w projekcie;
 • udzielania informacji na temat realizacji projektu;
 • wypełniania ankiet dotyczących monitorowania przebiegu form wsparcia wymienionych w 5 oraz satysfakcji z uczestnictwa w nich;
 • przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie( do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie).

 

 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzania dodatkowych postanowień w każdym czasie.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje lider projektu wraz z Partnerami Projektu.
 3. Regulamin obowiązuję przez cały okres realizacji projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez koordynatora ze strony Lidera i szkolnego koordynatora ze strony Partnera.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.
 3. Karta oceny uczestnika/uczestniczki projektu - uczeń.
 4. Protokół.
 5. Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie.
 7. Oświadczenie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

 

 

 

 

………………………………………………                                       ………………………………………………………

Podpis koordynatora ze strony Lidera                                                          Podpis Szkolnego koordynatora

          (Gmina Krzywcza)                                                                                       ze strony Partnera

                              

………………………………………………………

Podpis Szkolnego koordynatora

           ze strony Partnera

 


W dniach 1-2 kwietnia 2019r. uczniowie klas IV –VIII naszej szkoły wyjechali na wycieczkę do Warszawy w ramach realizowanego przez cały rok programu Szkoła Marzeń. W czasie pobytu w stolicy obejrzeli Ogród Botaniczny oraz Uniwersytecki, dzięki czemu wzbogacili swoją wiedzę przyrodniczą. W następnym dniu głównym punktem programu był kilkugodzinny pobyt w Centrum Nauki Kopernik i Planetarium. Wszyscy wytrwale zdobywali wiedzę bawiąc się, a przy okazji regenerowali swoje siły popijając zdrowe soki i jedząc lody. Wycieczkę organizacyjnie przygotowały panie: A. Wiśniowska oraz M.Seńczyszyn. Do opieki nad uczniami wyjechały panie: B. Haszczyn, A. Majda, H. Noworolska, S.Nowosielecka. Pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia powrócili do domów w środę po północy. Fotorelacja

 


11 października odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym.


27 września nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu z zakresu technik szybkiego zapamiętywania - mnemotechniki.


26 września 2018 r. nauczyciela naszej szkoły brali udział w szkoleniu z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej w ramach programu Szkoły Marzeń. 

 


13 września 2018 r. odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie nauczanie dzieci dyslektycznych w ramach programu Szkoły Marzeń.


10 września 2018 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z rodzicami. W programie było spotkanie z p. Ewą Pękalską koordynatorką Projektu Edukacyjnego organizowanego w szkole.  Fotorelacja